FriluftsRådet

Friluftsrådet

Fokusområder

Puljen støtter hvert år hundredvis af initiativer inden for friluftsliv og naturformidling. Fokusområderne er derfor ikke en udtømmende liste over, hvad puljen kan støtte.

I menuen kan du læse om de fokusområder, Friluftsrådets bestyrelse har vedtaget for at understøtte initiativer inden for bestemte dele af friluftslivet.

Bemærk venligst, at ansøgninger behandles individuelt, og at der ikke er nogen garanti for at modtage tilskud.

1 Friluftsliv i byerne

Friluftsliv i byen kan på én gang opfylde både individets og byens behov for natur og fællesskaber samt fysisk og mental sundhed i befolkningen. Byen rummer mange arealer, der kan udvikles til mere varierede eller nye friluftsaktiviteter.

Derfor har Friluftsrådet afsat 5 millioner kr. til støtte af friluftsaktiviteter i byens blå og grønne områder.

2 Friluftsliv og naturoplevelser for 0-6 årige

Udeliv er godt for børns sundhed, trivsel og naturforståelse. Derfor støtter Friluftsrådet initiativer, der gør friluftsliv og læring i og om naturen til en del af børnenes hverdag.

3 Undervisning i det fri og friluftsliv i skolen

Inddragelse af skolernes nærmiljø er et godt supplement til klasseundervisning. Derfor støtter Friluftsrådet initiativer, der gør friluftsliv og læring i og om naturen til en del af skolernes hverdag.

Se videoer om undervisning i det fri.

4 Naturens Dag arrangementer

Naturens Dag er den årligt tilbagevendende mærkedag for natur- og friluftsoplevelser. I 2017 er det Naturens Dag søndag den 10. september.

Ansøgninger til Naturens Dag modtages løbende via det elektroniske ansøgningsskema, som åbnes her. Søger du senest 15. august, vil du modtage svar inden Naturens Dag. Ved bevillinger til Naturens Dag arrangementer på mere end 25.000 kr. gælder dog den normale sagsbehandlingstid, som er 3-4 måneder.

Principper for tilskud
De vejledende principper for tilskud til Naturens Dag arrangementer er:

- Arrangementet har som overordnet formål at tilbyde natur- og friluftsoplevelser for en bred målgruppe på Naturens Dag.

- Der er tale om et nyt, lokalt initiativ. Puljen støtter normalt ikke gentagelse af allerede etablerede aktiviteter.

- Arrangementet afholdes i partnerskab mellem den bredest mulige kreds af lokale aktører. Der ydes ikke tilskud til en kommunes arrangementer, med mindre de afvikles i ligeværdigt partnerskab med lokale foreninger eller andre aktører.

- En del af arrangementet gennemføres via en frivillig indsats.

- Det lokale arrangement skal være koordineret med det landsdækkende projekt om Naturens Dag, dvs. indtastet på naturensdag.dk

- Ansøger skal udarbejde et kortfattet notat, som evaluerer arrangementet.

- Der ydes primært materialetilskud til aktiviteter, der fremmer naturforståelse. Transport, lokaleleje og fortæring støttes ikke.

VIDEO Strib Bådehavn fik støtte til Naturens Dag 2015.

5 Naturrum

Naturrum er støttepunkter med stort lokalt ejerskab, der fremmer naturformidling og friluftsliv, og formidler "det lokale særpræg".

6 Sheltere

Der kan gives tilskud til sheltere på lejrpladser. Som udgangspunkt ydes der et tilskud på op til 5.000 kr. til udgifterne pr. shelter.

Hvis pladsen er åben for offentligheden og I tilmelder shelteret på hjemmesiden udinaturen.dk, kan der ydes et tilskud på op til 15.000 kr. til udgifterne pr. shelter.

I ansøgningen bedes oplyst, hvor shelteret skal opføres (gerne vist på et kort), om der er andre sheltere i nærheden, og hvordan adgangen er til shelteret (sti eller andet).

VIDEO De Grønne Pigespejdere i Haslev har fået støtte til sheltere. 

7 Rekreative stier

Gode stier skaber adgang, binder interessepunkter, landskaber og oplevelsesmuligheder sammen og opfordrer i sig selv til færden i det fri.

Friluftsrådets bestyrelse har derfor særligt fokus på fremme af rekreative stier i Danmark. 

8 Friluftsliv i Naturparker

Friluftsrådets bestyrelse har besluttet at afsætte 15 millioner kr. til konkrete projekter i naturparker under ordningen Danske Naturparker i perioden 2016-2018.

Heraf afsættes de 5 millioner kr. til konkrete projekter i Naturpark Amager.

9 Grejbanker

Friluftsrådet administrerer det landsdækkende netværk af grejbanker. For at blive godkendt som grejbank er der nogle særlige kriterier, som skal være opfyldt.

For mere information, send en mail til koordinator for grejbanker Kristian Jepsen.

10 Temamøder for frilufts- og naturorganisationer

Landsdækkende frilufts- og naturorganisationer kan opnå tilskud på op til 75% af udgifterne til afholdelse af temamøder, dog maks. 10.000 kr.

Betingelserne for tilskud er:

- Temaet er aktuelt og af relevans for udviklingen af friluftslivet i Danmark.

- Organisationen har ikke tidligere opnået støtte til et møde om temaet fra udlodningsmidler til friluftsliv.

- Der kan opnås tilskud til ét møde pr. år.

- Dagsorden/program og forventet deltagerliste vedlægges som bilag til ansøgningen.

- Referat af mødet indsendes sammen med øvrig dokumentation for afholdte udgifter.

NB: Udgifter til transport støttes ikke.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website