FriluftsRådet

Friluftsrådet

Frivilligt arbejde i naturen

Udfører jeres forening konkret frivilligt arbejde i naturen og vil I gerne have flere til at deltage i dette arbejde? Så kan I nu søge om tilskud på op til 10.000 kroner.

image

Der kan søges om tilskud på op til 10.000 kr. til ekstraudgifter, som foreningen afholder i forbindelse med konkret frivilligt arbejde i naturen, der involverer nye frivillige, som ikke allerede er medlem af foreningen.

Hvilke udgifter kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud til udgifter - såsom fortæring, transport, annoncering og lokaleleje - forbundet med involvering af nye frivillige, ud over foreningens egne medlemmer, i konkret frivilligt arbejde, som opfylder mindst ét af følgende formål:

 • er til gavn for naturen, f.eks. bekæmpelse af invasive arter, opsætning af kvæghegn, høslet, træplantning mv.
 • er til gavn for friluftslivet lokalt, f.eks. vedligeholdelse eller etablering af stier eller friluftsfaciliteter, skovrejsning mv.
 • forbedrer mulighederne for naturoplevelser.

 

Hvad er vilkårene for tilskud?

 • Der kan opnås støtte på op til 10.000 kr. én gang pr. forening.
 • Der kan søges til flere arrangementer/aktiviteter i samme ansøgning, blot de er en del af foreningens samlede indsats.
 • Der stilles ikke krav om egenfinansiering, eller medfinansiering fra andre sponsorer.
 • Udgifter til løn støttes ikke.
 • Samme forening kan kun få tilskud én gang gennem puljen "Flere frivillige i naturen".
 • Der kan kun søges tilskud til aktiviteter/udgifter, som ikke allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet.

 

For tilskud til materialer af mere blivende karakter, såsom, borde-bænke, afmærkning af stier, bålhytter mv., kan du søge den almindelige pulje af udlodningsmidler til friluftsliv.

Hvordan søger man om tilskud?

Der søges via et elektronisk ansøgningsskema, som åbnes her. Ansøgninger modtages løbende, og du kan forvente svar senest 3 uger efter ansøgningen er indsendt.

Hvornår udbetales tilskuddet?

 • Tilskuddet udbetales, når aktiviteterne er afsluttet og samtlige udgifter er afholdt af ansøger.
 • For at få tilskuddet udbetalt, skal ansøger indsende betalte regninger (med leverandørens kvittering for betaling) eller et aktivitetsregnskab (skema kan hentes i sideboksen til højre).
 • Der skal samtidig udfyldes et mindre evalueringsskema med henblik på at indsamle foreningens erfaringer med involvering og organisering af flere nye frivillige til gavn for naturen og/eller friluftslivet. 

Fakta

Friluftsrådet har afsat 500.000 kr. fra udlodningsmidler til friluftsliv til aktiviteter, som afprøver nye måder at involvere eksterne frivillige.

Ansøgningsskema

Søg om tilskud fra "Flere frivillige i naturen" ved at udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema. Skemaet åbnes, når du klikker på dette link.

 

Bemærk, at ansøgningsskemaet først gemmes, når du trykker indsend.

 

Du kan også få tilsendt et skema ved at kontakte Friluftsrådet på tlf. 33 79 00 79 (tryk 2).

Ønsker du mere information?

Så er du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tryk 2), eller på vores direkte numre, som findes her.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website