FriluftsRådet

Friluftsrådet

Udbetaling af tilskud

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål:

Hvornår udbetales tilskud til projekter?

Udbetaling af tilskud finder normalt først sted, når det støttede projekt er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt af ansøger. Udbetalingen sker i henhold til dokumentationskravene, som fremgår af bevillingsbrevet.

Når projektet er afsluttet, indsender ansøger den nødvendige dokumentation, per mail til tips@friluftsraadet.dk eller post til Friluftsrådets Tilskudsadministration, som derefter sørger for udbetaling af tilskuddet inden for tre-fire uger.

Hvis bevillingshaver er i økonomisk trang, og projektet kan opdeles i selvstændige dele, er der mulighed for at få en deludbetaling for den del af projektet, der er færdiggjort. Forud for en deludbetaling skal der indsendes dokumentation for afholdte udgifter for den del af projektet, der er afsluttet.

Den resterende del af støtten kan udbetales, når projektet er færdigt, og der foreligger den nødvendige dokumentation (jf. bevillingsbrevet). Kontakt os gerne for at høre nærmere.

Ved udviklingsprojekter og forskning er der mulighed for at få en deludbetaling, når dele af projektet er færdiggjort. Forud for en deludbetaling skal der indsendes en redegørelse for de afsluttede dele af projektet samt tilhørende regnskab.

Hvad er et bevillingsbrev?

Bevillingsbrevet er det bevis, som Friluftsrådets bestyrelse udsteder på, at en ansøger har fået bevilget et tilskud. Brevet beskriver tilskuddets maksimale størrelse og de dele af projektet, hvortil der ydes tilskud. Det er vigtigt at læse bevillingsbrevet nøje igennem, inden man anmoder om udbetaling af tilskuddet, så man sikrer sig, at alle dokumentationskrav er opfyldt. Se eksempel på et bevillingsbrev (pdf).

Hvad er fristen for at bede om udbetaling af et tilskud?

En bevilling skal anvendes inden for tre år fra bevillingsdatoen.

Hvad er dokumentationskrav?

Kravene beskriver hvilken dokumentation, der skal være opfyldt for at få tilskuddet udbetalt, når projektet er færdigt. Kravene afhænger af projektets karakter og størrelse, og fremgår altid af bevillingsbrevet. Læs mere om de enkelte dokumentationskrav i afsnittene herunder.

Hvad er et projektregnskab?

Et projektregnskab er et regnskab, som aflægges, når et projekt er afsluttet. Projektregnskabet skal opstilles, som det oprindeligt (eller senest) indsendte budget. Det gøres i praksis ved at lave en kolonne med det oprindelige budget, og en anden kolonne med de faktisk afholdte udgifter. Derudover skal projektregnskabet angive alle indtægter til projektet, såsom egenfinansiering og bidrag fra andre fonde eller sponsorer.

Regnskabet skal underskrives af to personer, den ansvarlige for projektet og den ansvarlige for regnskabet. Husk at angive navn og titel under underskriften. Se eksempel på projektregnskab (excel).

Hvad er et kontoudskrift?

Et kontoudskrift er en printet oversigt fra netbank, med en liste over betalinger af de udgifter, hvortil der er givet tilskud. Se eksempel på et kontoudskrift (pdf).

Hvordan udbetales løntilskud til naturvejledere?

Der er i 2017 afsat en ramme på 10 mio. kr. til løntilskud til naturvejledere. Fristen for at søge var den 1. marts 2017. Læs mere om, hvordan ansøgningerne behandles og tilskud udbetales.

Download logo

Ved omtale af projekter, der har modtaget støtte, benyttes logo for udlodningsmidler til friluftsliv.

 

Hent logo

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website