FriluftsRådet

Friluftsrådet

Driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer

Landsdækkende natur- og friluftsorganisationer, som fremmer friluftslivet i Danmark, kan søge om driftstilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Fra 2018 har Friluftsrådet indført en ny model for, hvordan tilskuddene bliver tildelt.

Fiskestang

Friluftsrådet uddeler driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer, som fremmer friluftslivet i Danmark. Midlerne er en del af Udlodningsmidler til Friluftsliv, der består af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet.

Fra 2018 indfører Friluftsrådet en ny model for driftstilskud, som skal sikre større gennemsigtighed og økonomisk sikkerhed for organisationerne. Den nye model betyder, at driftstilskud i højere grad vil blive bestemt af objektive faktorer. Modellen vil blive indfaset over fem år fra 2018 til 2022.

På baggrund af erfaringerne fra uddelingen af driftstilskud i 2018 vil der blive foretaget en evaluering af den nye model, som kan danne grundlag for eventuel justering.

Friluftsrådet giver overordnet set driftstilskud til tre typer organisationer:

 1. Primære organisationer er natur- og friluftsorganisationer, der samler medlemmer om interessen for en aktivitet og udøver interessevaretagelse.
 2. Faglige fællesskaber forstås som organisationer, hvis primære formål er at formidle det brede friluftsliv og fremme naturforståelsen i Danmark med afsæt i medlemmernes professionelle virke.
 3. Paraplyorganisationer, som samler friluftlivets interesser. 

Organisationer kan ikke få driftstilskud, hvis de modtager driftstilskud fra andre puljer af udlodningsmidler.

Tilskud til primære organisationer
Driftstilskud til primære organisationer med mere end 1.000 medlemmer bliver bestemt af tre overordnede elementer: 

 1. Et basistilskud, som er afhængigt af sekretariatets størrelse.
 2. Et medlemsbaseret tilskud, som afhænger af organisationens kontingent-indtægter.
 3. Et breddeaktivitetstilskud, som afhænger af organisationens bidrag til at fremme friluftsliv i Danmark for andre end egne medlemmer. 

Mindre organisationer med op til 1.000 medlemmer vil kunne få et fast årligt beløb, som afhænger af medlemstallet.

Tilskud til faglige fællesskaber
Faglige fællesskaber tildeles et grundtilskud samt et tilskud, der afhænger af organisationens medlemstal.

Tilskud til paraplyorganisationer
Op til 58 procent af puljen til driftsstøtte kan deles ud til paraplyorganisationer for det samlede friluftsliv.

Der gives driftstilskud til paraplyorganisationer med en medlemsbase på minimum 30 landsdækkende danske organisationer, som samlet repræsenterer det danske friluftslivs bredde.

Organisationen skal have til formål at understøtte både den brede befolkning og medlemsorganisationernes interesser i forhold til friluftsliv.

Regulering for økonomisk trang
Organisationernes økonomiske trang er afgørende for tilskuddets størrelse. Det betyder, at organisationer, der har en høj egenkapital i forhold til omsætningen, vil blive nedreguleret til fordel for de organisationer, som har større behov for økonomisk tilskud.

Dette gælder primære organisationer med mere end 1.000 medlemmer, faglige fællesskaber og paraplyorganisationer.

Udligning efter puljens størrelse
Der vil årligt være ca. 18,6 mio. kr. til uddeling. Såfremt de tildelte tilskud ikke tilsammen udgør 18,6 mio. kr., vil tilskuddene blive opjusteret forholdsmæssigt, så hele puljen kommer til uddeling. Såfremt de tildelte tilskud tilsammen overstiger 18,6 mio. kr., vil tilskuddene tilsvarende blive nedjusteret.

Nye ansøgere
Der er en indslusningsperiode på fem år for nye modtagere af driftstilskud. Organisationen vil i indslusningsperioden modtage en procentvis andel af det beløb, som modellen tilsiger, fra 20 procent det første år til 100 procent i det femte år. Hvis organisationen tidligere har modtaget driftstilskud fra en anden udlodningspulje, vil der være en karensperiode på to år.

Ansøgning om driftstilskud
Der vil blive åbnet for ansøgninger om driftstilskud i løbet af foråret 2018.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website