FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringer 2016

 • Høringssvar på knivloven (januar 2016)

  Friluftsrådet er meget tilfreds med, at loven er forenklet og præciseret på en måde, der tilgodeser friluftsfolket i deres brug af knive ved jagt, lystfiskeri, som spejder mv. Vi hæfter os især ved, at det af lovforslaget fremgår, at forbuddet mod besiddelse af knive og dolke på offentligt tilgængelige steder ikke gælder bærere/brugere, der benytter kniven til jagt, lystfiskeri eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

  Lovforslaget rummer ikke en udtømmende liste over, hvad der menes med et anerkendelsesværdigt formål, men det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en kniv godt må bæres som led i anden lovlig fritidsaktivitet f.eks. for spejdere og andre, der dyrker friluftsvirksomhed (vandreture, skovture mv.) og i den forbindelse anvender kniv.

  Høringssvar på knivloven (januar 2016)
 • Høringssvar på tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger (februar 2016)

  Friluftsrådet har forståelse for, at der ønskes enkle og administrativt simple støtteordninger, men anbefaler at opretholde de i den tidligere gældende støtteordning supplerende betingelser, så ordningen får et bredere sigte i formålet og således også vil kunne være til yderligere samfundsgavn, hvad angår flora og fauna og offentlighedens muligheder for at færdes langs de nye forbindelseslinjer i landskabet.

  Høringssvar på tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger (februar 2016)
 • Høringssvar på ny vildtskadebekendtgørelse (februar 2016)

  Friluftsrådet hæfter sig ved, at der i udkastet til ny bekendtgørelse om vildtskader alene ændres i be-kendtgørelsens § 20. Af den gældende regel fremgår, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af bramgæs i flok på dyrkede marker i perioden 1. januar - 29. februar. I høringsudkastet lægges op til, at der udover den gældende periode yderligere kan gives tilladelse til regulering i perioden 1. marts - 31. maj (dog kan en tilladelse kun gives for en måned af gangen af hensyn til ynglende fugle) og i perioden fra 1. september - 31. december. Dette ændringsforslag ligger i forlængelse af Vildtforvaltningsrådets indstilling, som Friluftsrådet bakker op om.

  Høringssvar på ny vildtskadebekendtgørelse (februar 2016)
 • Høringssvar på prioriteringskriterier for tilskud til privat skovrejsning (maj 2016)

  Friluftsrådet beklager, at der i bekendtgørelsen om tilskud til privat skovrejsning ikke er medtaget regel om, at når den nedre grænse for tilskud til privat skovrejsning nedsættes fra 5 ha til 2 ha, så skal der i disse nye små skove gælde samme adgangsregler for offentligheden som svarende til arealer større end 5 ha. Denne anbefaling er enslydende med anbefalingen fra Skovpolitisk udvalg. Dette skyldes princippet om, at når der anvendes offentlige tilskudsmidler til privat skovrejsning, så skal det komme den brede offentlighed til gavn i form af gode adgangsmuligheder til skovene. Friluftsrådet henstiller til, at man følger anbefalingen fra Skovpolitisk Udvalg.

   

  Høringssvar på prioriteringskriterier for tilskud til privat skovrejsning (maj 2016)
 • Høringssvar på ny knivbekendtgørelse (juni 2016)

  Friluftsrådet hæfter sig ved §10:

  Knive og blankvåben mv. skal transporteres forsvarligt f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde

  Det er Friluftsrådet magtpålæggende at fremhæve, at knivbrugere med et anerkendelsesværdigt formål som f.eks. spejdere, jægere og lystfiskere ikke får besværliggjort transporten af deres knive til det anerkendelsesværdige formål. Vi har i forbindelse med denne høring været i kontakt med Justitsministeriet, for at sikre os, at det ikke har været hensigten at besværliggøre transport af knive til brug til netop anerkendelsesværdige formål som f.eks. jagt eller spejder, og det blev understreget, at dette ikke var tiltænkt med den nye bekendtgørelsen, men at transportreglerne alene var en videreførelse af allerede eksisterende regler for transport af knive jf. gældende bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

  Høringssvar på ny knivbekendtgørelse (juni 2016)
 • Høringssvar på lov om ændring af lov om vandplanlægning (juni 2016)

  I forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning foreslås en bemyndigelse i §22 stk. 4, der giver miljø- og fødevareministeren mulighed for at forpligte kommunerne til under inddragelse af vandråd at vurdere afgrænsningen af vandområder og bidrage til kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandområder. Friluftsrådet er bekymret for, om det vil medføre, at der udtages mange af de små vandløb, som stadig spiller en væsentlig rolle for den overordnede vandkvalitet- og dermed naturkvalitet i Danmark.

  Høringssvar på lov om ændring af lov om vandplanlægning (juni 2016)
 • Høringssvar på lov om planklagenævn (september 2016)

  Friluftsrådet noterer sig, at der etableres et nyt selvstændigt klagenævn på planområdet, som skal træffe kendelser i henhold til planloven mv., og at klagenævnets sammensætning jf. bemærkningerne til lovforslaget skal afspejle hovedhensynene i planloven. Friluftsrådet har bemærkninger til nævnets sammensætning og indstilling til sagkyndige medlemmer af nævnet, klageberettigede og klagegebyr.

  Friluftsrådet er bekymret over, at der kun vil være en person repræsenteret i det nye Planklagenævn, som har indsigt i natur- og miljøforhold. Denne person udpeges alene efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening. Friluftsrådet vil gerne understrege, at der findes en række organisationer med indsigt i natur- og miljøforhold, der som Friluftsrådet selv, ser natur- og miljøperspektivet ud fra brugerens synspunkt. Et forhold, som Friluftsrådet anmoder om, der bliver taget hensyn til i sammensætningen af det nye planklagenævn.

  Med lovforslaget justeres planlovens § 58, der i dag regulerer klageadgangen til Natur- og Miljøklage-nævnet. Den nyaffattede § 58 regulerer, hvilke afgørelser, der kan påklages til Planklagenævnet, og at klageadgangen fremover vil blive reguleret nærmere i en bekendtgørelse jf. de foreslåede stk.
  2 og 3. Friluftsrådet noterer sig, at den pågældende klageadgang på planområdet vil blive videreført uændret i henhold til bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser til § 15 s. 21. Dette indebærer også, at der for klager på planområdet ikke ændres på hvad, der kan påklages, hvem, der kan påklage og hvem, der har partsstatus. Friluftsrådet vil stærkt anmode om, at den i dag gældende klageadgang på planområdet skrives direkte ind i forslag til loven. 

  Friluftsrådet finder det stærkt kritisabelt, at gebyret for at klage hæves fra 500 kr. til 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Med en prisforhøjelse på 260 % virker forslagets gebyrprissætning ikke begrundet af en almindelig prisregulering. For en almindelig interesseorganisation som Friluftsrådet, der har begrænsede ressourcer og i øvrigt er non-profit, virker det ikke bare dyrt, men urimeligt dyrt, og man får uvilkårligt den tanke, at prisen er fastsat så høj, at det skal forhindre organisationerne i at klage fremadrettet.

  Høringssvar på lov om planklagenævn (september 2016)
 • Høringssvar på lov om Miljø- og Fødevareklagenævn (september 2016)

  Friluftsrådet noterer sig, at med lovforslaget sammenlægges to af Miljø- og Fødevareministeriets klageinstanser, henholdsvis Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til et nyt nævn med navnet Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver ifølge forslaget den øverste og uafhængige administrative klageinstans for afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område. Friluftsrådet har bemærkninger til nævnets sammensætning, beskikkelse af sagkyndige medlemmer og klagegebyr.

  Med den foreslåede sagkyndige sammensætning mener Friluftsrådet ikke, at det er muligt at være sagkyndig ekspert på så bredt et fagområde, som der lægges op til i forslagets 8 sagkyndige afdelinger. Friluftsrådet er derfor meget bekymret for, om afgørelser truffet med den sagkyndige sammensætning af nævnet vil falde i kvalitet, og at man med andre ord udvander den sagkyndige sammensætning af nævnet. Friluftsrådet foreslår, at der kan oprettes en ekstra afdeling, der varetager den terrestriske natur inkl. internationalt beskyttede naturområder og fredninger, og at disse fagområder dermed udgår af afdelingen for landbrugsforhold. Det vil styrke klagebehandlingen på både det landbrugsrelaterede såvel som det naturrelaterede område.

  Det er i forslaget lagt op til, at Friluftsrådet jf. § 4 stk. 6 sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforening kan indstille tre kandidater til sagkyndige medlemmer af afdelingen i ferskvandsforhold. Det er Friluftsrådet glad for, da vores organisation repræsenterer en række medlemsorganisationer, der udfolder deres interesser i tilknytning til de ferske vande, men det samme gør sig gældende med flere af de andre afdelinger. Friluftsrådet har en række medlemsorganisationer der udfolder deres interesser i tilknytning til det marine område, kysten, i skoven og det åbne land. Flere af disse interesser knytter sig dermed til andre af de foreslåede sagkyndige afdelinger. Friluftsrådet vil derfor anmode om at få mulighed for at indstille kandidater som sagkyndige medlemmer til afdelingen for landbrugsforhold jf. § 3 nr. 6 og § 4 stk. 4 og til afdelingen for marine forhold jf. § 3 nr. 5 og § 4 stk. 5, og såfremt der oprettes en afdeling med den terrestriske natur og fredninger som fagområde, også til denne.


  For behandling af klager, der indbringes for nævnet, er der i forslagets § 18 lagt op til, at klager betaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationers vedkommende. Friluftsrådet finder det stærkt kritisabelt, at gebyret for at klage hæves fra 500 kr. til 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Med en prisforhøjelse på 260 % virker forslagets gebyrprissætning ikke begrundet af en almindelig prisregulering. For en almindelig interesseorganisation som Friluftsrådet, der har begrænsede ressourcer og i øvrigt er non-profit, virker det ikke bare dyrt, men urimeligt dyrt, og man får uvilkårligt den tanke, at prisen er fastsat så høj, at det skal forhindre organisationerne i at klage fremadrettet.

  Høringssvar på lov om Miljø- og Fødevareklagenævn (september 2016)
 • Høringssvar på undersøgelse om nye ferieønsker på campingpladser i regi af campingreglementet (september 2016)

  Sammenfattende er det Friluftsrådets og DNs opfattelse, at der ikke er behov for at ændre grundlæggende ved reglerne i Campingreglementet for at give muligheder for større campinghytter og omdannelser af campingpladser til ferieressorts. Tværtimod viser den igangværende høring om forslag til revideret Planlov og Naturbeskyttelseslov (herunder ikke mindst strandbeskyttelseslinjen) tydeligt, at der er behov for, at afveje de samfundsmæssige interesser i udviklingen af campingpladser på anden vis en via Campingreglementet.

  Det er Friluftsrådets og DNs antagelse, at Erhvervsstyrelsens undersøgelser vil dokumentere, at der er tilstrækkelig vækst- og udviklingsmuligheder for danske campingpladser inden for rammerne af den gældende lovgivning.

   

  Høringssvar på undersøgelse om nye ferieønsker på campingpladser i regi af campingreglementet (september 2016)
 • Høringssvar på kystbeskyttelsesloven (oktober 2016)

  Lovforslaget omfatter ændringer, der betyder, at sagsprocessen og klagegangen i forbindelse med kommunalbestyrelsernes behandling af de såkaldte kapitel 1a-sager forenkles. Sagerne vedrører kystbeskyttelses af flere ejendomme over længere strækninger.

  Der lægges også op til justeringer i loven, for at ensrette loven med den øvrige lovgivning på Miljø- og Fødevareministerets område, hvad angår søgsmålsfrist, ligesom der indsættes en forældelsesfrist i loven.

  Friluftsrådet foreslår, at interessenter også orienteres i en række af paragrafferne, for at sikre det samfundsmæssige hensyn til  f.eks. kystlandskabets bevarelse og genopretning, naturens frie udfoldelse, rekreativ udnyttelses af kysten samt sikring af den eksisterende adgang til kysten.

  Herudover anbefaler Friluftsrådet at høringsfristen ikke forkortes for fremsendelse af bemærkninger til projekter, som kan være omfattende og kompliocerede, men at høringsfristen fastsættes til minimum 8 uger i ny § 4 stk. 2.

  Høringssvar på kystbeskyttelsesloven (oktober 2016)
 • Høringssvar på planloven (oktober 2016)

  Der lægges i udkastet til lovforslag op til mange - over 100 ændringer i Planloven. Friluftsrådet har valgt at kommentere et udsnit af forslagene.

  Høringssvaret er bygget op over følgende afsnit:

  Der er behov for at gentænke grundlaget for den fysiske planlægning i Danmark.

  Fri og lige adgang for alle til at færdes og opholde sig på kysten.

  Planlovens formålsbestemmelse.

  Bemyndigelse til Erhvervs- og vækstministeren til at tillade 15 miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter.

  Dispensation fra Campingreglementet i forbindelse med forsøgsordningen.

  Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen.

  Udlæg af nye sommerhusområder.

  Grønt Danmarkskort.

  Udvidet dispensationsmulighed fra lokalplaner til midlertidig anvendelse.

  Forkortelse af høringsperioden ved tilvejebringelse og ophævelse af visse planer med videre.

  Omdannelseslandsbyer.

  Til- og ombygning af helårsboliger, udvidelse af erhvervsvirksomheder i landzone og ændret anvendelse af andre eksisterende bygninger i landzone end overflødiggjorte landbrugsbygninger.

  Fasthold de statslige/nationale interesser.

  Lovforslagets konsekvenser.

  Høringssvar på planloven (oktober 2016)
 • Høringssvar på naturbeskyttelsesloven (oktober 2016)

  Friluftsrådet har afgivet høringssvar på forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven udsendt af Miljø- og Fødevareministeriet. Der lægges generelt op til mange flere etableringsmuligheder inden for strandbeskyttelseslinjen.

  Friluftsrådet forholder sig skeptisk til de regler, der handler om etablering af anlæg langs åbne kyststrækninger, mens Friluftsrådet er mere positive, når etableringen sker i relation til havneanlæg.

  Friluftrådet har kommenteret på de fleste af de konkrete ændringsforslag til naturbeskyttelsesloven, som samlet set vedrører:

  Definition på haver som forståelsesramme for ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede arealer.
  Etablering af mindre anlæg i private haver samt anlæg og faciliteter på havnearealer, som ikke kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
  Etablering af anlæg i private haver uden tilknytningskrav til eksisterende bebyggende, etablering af træfortorve på strande, etablering af anlæg til eksisterende turismevirksomheder med og uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, som alle kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
  Etablering af faciliteter langs stranden for klubber og foreninger, som kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
  Vilkår for fjernelse eller afgivelse af faciliteter til andre brugere.
  Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i havne og primært i byzone foran byen. 

  Høringssvar på naturbeskyttelsesloven (oktober 2016)
 • Høringssvar på bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle mv. (oktober 2016)

  Friluftsrådet støtter indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet om at udvide jagttiden på kortnæbbet gås med en måned, med det formål at holde bestandsantallet stabilt på omkring 60.000 individer. Seneste bestandsvurdering fra AEWA (ynglefugletællingerne i 2016) for kortnæbbet gås er på ca. 75.000 individer, og dermed er vurderingen, at en forlænget jagttid vil påvirke bestanden i den ønskede nedadgående retning.

  Det er hensigten fortsat at følge bestandsudviklingen og eventuelt ændre jagttiden, såfremt det er nødvendigt.

  Høringssvar på bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle mv. (oktober 2016)
 • Høringssvar på bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug (november 2016)

  Friluftsrådet finder det betænkeligt, at det af udkast til bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug ikke fremgår, hvilke kriterier der skal ligge til grund for valg af placering af havbrugene. Friluftsrådet mener, at placeringen af havbrugene bør ske efter en afvejning af interesser, der rækker ud over forventet produktion og kvælstofudledning, herunder blandt andet i hvor stort omfang rekreative interesser vil blive berørt af havbruget.


  Idet placeringen af havbrugene, som anført oven for, har stor betydning for muligheden for at dyrke friluftsliv i de berørte områder, vil Friluftsrådet desuden opfordre til, at listen over høringsberettigede parter i § 3 stk. 1 udvides til også at inkludere organisationer, der repræsenterer sejlere og roere.

  Høringssvar på bekendtgørelse om etablering og drift af havbrug (november 2016)
 • Høringssvar på bekendtgørelse om vandråd (november 2016)

  Friluftsrådet mener, at Miljø- og Fødevareministeriet er i færd med at gennemføre en lovgivningsproces på området, som gør det meget vanskeligt for en interesseorganisation som Friluftsrådet at kunne kommentere og fremsætte praktisk erfaringsviden, som kan kvalificere lovgivningsarbejdet. Dette skyldes, at der ikke er kendskab til de nødvendige informationer på det rigtige tidspunkt.

  Overordnet set, er Friluftsrådet bekymret for, at der som konsekvens af de regelsatte vurderings- og analyseopgaver i bekendtgørelsens § 1, vil blive udtaget mange af de små vandløb, som stadig spiller en væsentlig rolle for den overordnede vandkvalitet- og dermed naturkvalitet i Danmark.

  Friluftsrådet mener, at sammensætningen i vandrådene skal afspejle vandområdernes brede interesser, og bidrager selv gerne med lokalkendskab og viden om lokale friluftsaktiviteter til arbejdet i vandrådene.   

  Høringssvar på bekendtgørelse om vandråd (november 2016)
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website