FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringer 2015

 • Høringssvar på lov om maritim planlægning (december 2015)

   Det er med beklagelse, at Friluftsrådet konstaterer, at friluftsliv og de rekreative interesser ikke er (særlig) tydeligt repræsenteret i forslaget til lov om maritim planlægning. Det er vores indstilling, at et land som Danmark, der har stor tradition for rekreativ brug af havet, bør tage eksplicit hensyn til denne aktivitet.  

   

  Høringssvar på lov om maritim planlægning (december 2015)
 • Høringssvar over lov om letbane (Ring 3) (november 2015)

  Friluftsrådet noterer sig, at letbanen anlægges i siden eller midt på eksisterende vej, og at hovedparten af strækningen følger Ring 3, alene af den grund har Friluftsrådet ikke en meget stor bekymring for konkrete naturværdier.

  Den største bekymring for Friluftsrådet er, at lovforslaget fjerner klagemuligheden af Kommunalbesty-relsens eller en statslig myndigheds afgørelser truffet efter lov om naturbeskyttelse. Det er et grundlæg-gende brud med retspraksis i dag inden for naturbeskyttelsesområdet, som har et indbygget klagenævn, der sikrer, at de lovmæssige regler forvaltes korrekt.

   

  Høringssvar over lov om letbane (Ring 3) (november 2015)
 • Høringssvar på bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (november 2015)

  Friluftsrådet vil opfordre til, at markeringer om vandstandsforholdene skal forstås i relation til ordningens formål om at forbedre vandmiljø og naturformål.

  Høringssvar på bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (november 2015)
 • Høringssvar på jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (november 2015)

  Friluftsrådet støtter indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet om at ændre jagttiden på kortnæbbet gås, med det formål at holde bestandsantallet stabilt på omkring 60.000. Således er vurderingen, at en forkortet jagttid vil påvirke bestanden positivt. Ligeledes vil det være oplagt fortsat at følge bestandsudviklingen og eventuelt ændre jagttiden, såfremt det er nødvendigt

   

  Høringssvar på jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (november 2015)
 • Høringssvar på ophævelse af lov om forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-beskyttet arealer (oktober 2015)

  Friluftsrådet er imod ophævelse af forbuddet mod gødskning og sprøjtning på naturtyper, der er beskyttet iflg. § 3 i naturbeskyttelsesloven. Loven om forbud mod sprøjtning og gødskning i §3 natur blev indført som et specifikt tiltag, der skulle hjælpe med at opfylde Danmarks internationale forpligtigelser om at bremse tilbagegangen i tab af biologisk mangfoldighed. Friluftsrådet er af den mening, at loven er en effektiv måde at opnå en lang række positive natur- og miljømæssige effekter. Effekter der ikke blot er til gavn for biodiversiteten, men som også vil bidrage til vildere og mere alsidige friluftsoplevelser i den danske natur, til gavn for en lang række friluftsudøvere over hele landet.

  Høringssvar på ophævelse af lov om forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-beskyttet arealer (oktober 2015)
 • Høringssvar på forslag til lov om miljøvurdering mv. (oktober 2015)

  Friluftsrådet håber, at loven med sit udvidede miljøbegreb, sit krav til redegørelse for afgørelser, krav til kvalitet i miljøvurderingsrapporten og bedre afrapportering og overvågning, samlet set vil gøre en positiv forskel for miljøet. Friluftsrådet vil imidlertid på det kraftigste opfordre til, at de hidtil gældende høringsfrister fastholdes.

  Høringssvar på forslag til lov om miljøvurdering mv. (oktober 2015)
 • Høringssvar på ophævelse af lov om randzoner (oktober 2015)

  Friluftsrådets vil bede miljø- og fødevareministeren oplyse, hvordan der kompenseres for det tab af natur, der er en konsekvens af ophævelsen af randzoneloven samt fremlægge visioner for regeringens fremtidige natur- og miljøindsats.

  Høringssvar på ophævelse af lov om randzoner (oktober 2015)
 • Høringssvar på ændringer til landdistriktsprogrammet (oktober 2015)

  Friluftsrådet finder, at der ved at fjerne støtte til friluftsliv i forslaget til ændret landdistriktsprogram sker en forringelse af programmet, og at der sker en mindskelse af programmets muligheder for at leve op til Europa-Parlamentets og Rådets konstateringer af, at de udfordringer, som medlemsstaterne og regionerne står over for, er komplekse og af indbyrdes relateret karakter, og at de løsninger, som støttes fra fondene, bør være integrerede, tværsektorielle og flerdimensionelle.

  Høringssvar på ændringer til landdistriktsprogrammet (oktober 2015)
 • Høringssvar på tilskud til særlige levesteder for bilag IV-arter (oktober 2015)

  Målet om at støtte projekter, der etablerer levesteder for truede arter understøtter Friluftsrådets ønske om en rigere natur. Derfor ser Friluftsrådet positivt på den nye ordning med tilskud til særlige levesteder for bilag IV-arter.

   

  Høringssvar på tilskud til særlige levesteder for bilag IV-arter (oktober 2015)
 • Strategi for bynatur i København (august 2015)

  Friluftsrådet lægger særligt vægt på udfordringer omkring byudvikling og bebyggelse. Antallet af grønne kvadrameter er faldende pr. indbygger, derfor er det vigtigt at prioritere den grønne og blå natur når der bygges nyt.

  Strategi for bynatur i København (august 2015)
 • Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn (januar 2015)

  Friluftsrådet har afsendt et ultra kort høringssvar, hvor det anføres, at Friluftsrådet er indforstået med indholdet i den nye bekendtgørelse, som også har været behandlet i Vildtforvaltningsrådet.

  Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn (januar 2015)
 • Høringssvar om tilskud fra Lokale Aktions Grupper (januar 2015, pdf)

  Når de Lokale Aktions Grupper (LAG) skal uddele midler under det nye landdistriktsprogram 2015-2020, påpeger Friluftsrådet i et høringssvar, at det er vigtigt ikke at gøre ansøgningsproceduren for regid, da det kan afholde projekter der fremmer friluftsliv, da sådanne projekter ofte bygger på frivillige kræfter. 

  Høringssvar om tilskud fra Lokale Aktions Grupper (januar 2015, pdf)
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website