FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringer 2014

 • Høringssvar vedr. forslag til bekendtgørelse om vandråd (januar 2014, pdf)

  Vandrådene kan efter Friluftsrådets opfattelse bidrage til et folkeligt engagement og en mere målrettet vandplanlægning. Friluftsrådet har dog en bekymring om, at det bliver en stor udfordring for mange organisationer at løfte opgaven i vandrådene. Det vil formentlig blive svært at finde kvalificerede frivillige til at indgå i arbejdet, hvis arbejdet præges af kompliceret faglig teknisk viden og diskussioner. Friluftsrådet foreslår, at ministeriet udarbejder informationsmateriale til de kommende vandrådsmedlemmer, afholder et fælles kick-off-arrangement eller på anden måde tilbyder vandrådsmedlemmerne en faglig opdatering, som kan sikre et fælles forståelsesgrundlag.

  Høringssvar vedr. forslag til bekendtgørelse om vandråd (januar 2014, pdf)
 • Høringssvar om våben og ammunition til jagt (januar 2014)

  Friluftsrådet har meddelt tilfredshed med de forslåede ændringer, der har været diskuteret i vildtforvaltningsrådet.

  Høringssvar om våben og ammunition til jagt (januar 2014)
 • Høringssvar til ny bekendtgørelse og vejledning om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen (Februar 2014)

  Denne bekendtgørelse er en videreførsele af en eksisterende ordning. Friluftsrådet er tilfreds med at ordningen nu overgår til at være en bekendtgørelse, desuden er Friluftsrådet tilfreds med det indholdsmæssige, der sikre privatelodsejere mulighed for erstatning i en række tilfælde hvor offentlighedens adgangsret fører til at der opstår skader.

  Høringssvar til ny bekendtgørelse og vejledning om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen (Februar 2014)
 • Høringssvar til vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger (Februar 2014)

  Friluftsrådet har sammen med Danmarks Naturfredningsforening skrevet et høringssvar til vejledningen for lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

  Høringssvar til vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger (Februar 2014)
 • Høringssvar om forslag til landdistriktsprogram (februar 2014)

  Friluftsrådet har udarbejdet et høringssvar til landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020. Høringssvaret kommenterer primært på de naturelementer programmet indeholder, samt kommenterer om jordfordeling og andre elementer der kan have betydning for rekreativeformål. Høringssvaret har være omkring Friluftsrådets bestyrelse.

  Høringssvar om forslag til landdistriktsprogram (februar 2014)
 • Høringssvar vedrørende organisering af lokale aktionsgrupper (marts 2014)

  Friluftsrådet har afgivet høringssvar vedrørende forslag til organisering af lokale aktionsgrupper, som overordnet set hilses velkommen. Friluftsrådet havde dog gerne set, at der var lagt større vægt på kommunal selvbestemmelse, ligesom vigtigheden af at samtænke vækst- og erhvervsfremmende udviklingsprojekter med en grøn bosætningspolitik påpeges.

  Høringssvar vedrørende organisering af lokale aktionsgrupper (marts 2014)
 • Høringssvar til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark (april 2014)

  Der er udarbejdet en strategi for at sikre en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark. Friluftsrådet påpeger, at der er en risikoen ved planerne om forøgelse af tang-, muslinge- og fiskeopdræt på havet, hvis det ikke sker med hensyntagen til andre interesser. I udkastet til strategien er ikke specifikt nævnt friluftsliv, hvilket påpeges som en svaghed.

  Høringssvar til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark (april 2014)
 • Høringssvar om tilskud til randzoner (marts 2014)

  Det er sjældent, Friluftsrådet afgiver høringssvar om tilskudssatser og regler for tilskud til landbruget. Men i dette høringssvar støtter Friluftsrådet, at EU's de minimis regler bliver ændret (forhøjet), således at flere landmænd får støtte for randzonerne. Friluftsrådet håber at en bedre sikring af støtte for randzoner, vil betyde en større accept af randzonerne, inklusiv folks ret til at færdes på dem.

  Høringssvar om tilskud til randzoner (marts 2014)
 • Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle (maj 2014)

  Friluftsrådet har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle. Friluftsrådet er positive over for formålet om at engagere frivillige i en grøn dagsorden, men påpeger det manglende fokus på støtte til
  projekter, der har andre vinkler på grøn omstilling end vækst, beskæftigelse og forbrug.

  Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle (maj 2014)
 • Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper (juni 2014)

  Friluftsrådet har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper. Bekendtgørelsen lægger op til en ny struktur med skærpede og professionaliserede krav, og Friluftsrådet kan frygte, at det sker på bekostning af det frivillige engagement og lokale ejerskab. Friluftsrådet er samtidig bekymret for, at de nye tiltag i højere grad kommer til at understøtte erhvervs- og væksttiltag frem for grønne og rekreative.

  Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper (juni 2014)
 • Forlængelse af støtteordning til offentlig skovrejsning (juni 2014, pdf)

  Friluftsrådet glæder sig over, støtteordningen for offentlig skovrejsning forlænges. Friluftsrådet har understreget, at der er et behov for at sikre en overordnet planlægning af placeringen af ny skov, således behovet for offentlig skov, blandt andet i forhold til adgang, tilgodeses der, hvor der er brug for det.

  Forlængelse af støtteordning til offentlig skovrejsning (juni 2014, pdf)
 • Høringssvar vedrørende ændring af randzoneloven og miljømålsloven (April 2014)

  Friluftsrådet beklager, at regeringen og en række partier i Folketinget har indgået en aftale, der medfører en halvering af randzonearealet. Det påpeges, at randzonerne er god måde at skåne vandmiljøet, bidrage med større naturareal samtidig med, at randzonerne som udyrkede arealer kan skabe adgang til det landbrugslandeskab, som der ellers ikke er så gode adgangsforhold til. I høringssvaret udtrykker Friluftsrådet bekymring over, at aftalen fra Grøn Vækst om at skabe 75.000 ha ny natur, med lovændringen er endnu længere fra mål. 

  Høringssvar vedrørende ændring af randzoneloven og miljømålsloven (April 2014)
 • Høringssvar til forvaltningsplan for ulv (Maj 2014)

  Friluftsrådet er meget tilfreds med det forslag til forvaltningsplan, som Miljøministeriet har sendt i høring. Forvaltningsplanen ligger tæt op ad det arbejde Vildtforvaltningsrådet i enighed leverede til ministeriet. Friluftsrådet påpeger, at der er specielt positivt, at ministeriet lægger så stor vægt på oplysningsarbejde i berørte området og til lodsejere mv. Friluftsrådet er således glad for, at Naturstyrelsen lægger op til at implementere det arbejde, Friluftsrådet i regi af Vildtforvaltningsrådet har gjort for at sikre en bred forankret forvaltningsplan.

  Høringssvar til forvaltningsplan for ulv (Maj 2014)
 • Høringssvar til administrationsgrundlaget for kunstige rev, udlagte vrag og dykkerstier (Juni 2014)

  Kystdirektoratet har lagt op til at tilrette forvaltningsgrundlaget for kunstige rev, udlægning af vrag og dykkerstier. Friluftsrådet er overordnet meget tilfreds med udspillet, og ser det som positivt at der sættes rammer for disse friluftsaktiviteter på søterritoriet.

  Friluftsrådet påpeger, at det altid er vigtigt at tage hensyn til sikkerhed og sørge for god oplysning om de rekreative muligheder. Eksempelvis når der anlægges en dykkersti eller udlægges et vrag er det vigtigt at oplyse andre brugergrupper om aktiviteten.

  Der lægges op til, at formålet med anlæggelse af kunstige rev er marin biodiversitet. Friluftsrådet argumenterer for at det også skal være muligt at kunstige rev anlægges af rekreative hensyn. 

  Høringssvar til administrationsgrundlaget for kunstige rev, udlagte vrag og dykkerstier (Juni 2014)
 • Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning (Juni 2014, pdf)

  Friluftsrådet er meget glad for, at der er etableret en tilskudsordning for offentlig skovrejsning. I en årrække har det været den private skovrejsning, der har været prioriteret. Det glæder derfor Friluftsrådet, at der nu er fokus på at prioritere de goder, som fremmes gennem offentlig skovrejsning, og at tilskudsordningen i første omgang forlænges med et år.

  Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning (Juni 2014, pdf)
 • Høringssvar om Randzonebekendtgørelse (Juli 2014)

  Som noget nyt gives der i bekendtgørelsen lov til at plante bivenlig planter i 2 m af randzonerne. Dette er Friluftsrådet som udgangspunkt positive over, da bier og andre insekter er pressede i det intensivt dyrkede landbrugslandskab. Bier og andre bestøvende insekter ses som afgørende brik i mange økosystemer.  Men den nye mulighed øger også usikkerheden om adgang til randzonerne, hvorfor Friluftsrådet anbefaler en ny oplysningskampagne om adgangsforhold i randzonerne. 

  Høringssvar om Randzonebekendtgørelse (Juli 2014)
 • Høringssvar om overvågningsprogram for Danmarks havstrategi (August 2014)

  Naturstyrelsen sætter med dette overvågningsprogram rammerne for hvilke forhold vedrørende havbiologi og havmiljø, der skal overvåges de kommende år. Friluftsrådet hilser initiativet velkommen, da målet er et bedre havmiljø. Dog er Friluftsrådet i tvivl om indsats er tilstrækkelig. Det bemærkes, at der ikke er fokus på friluftsaktiviteters påvirkning af havmiljøet eksempelvis havfugle. Friluftsrådet skriver i høringssvaret, at selvom rådet mener, at friluftsliv generelt ikke har nogen nævneværdig negativ indflydelse på naturen, så kan et bedre datagrundlag om friluftslivet på søterritoriet være en fordel.  

  Høringssvar om overvågningsprogram for Danmarks havstrategi (August 2014)
 • Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud landskabs- og biotopforbedrendebeplantning (juli 2014)

  Denne ordning giver tilskud til beplantninger i det åbne land. Som noget nyt stilles der krav om, at der i forbindelse med beplantning skal laves supplerende tiltag. Eksempelvis trampestier eller beplantninger der hjælper sårbare dyr. Dette ser Friluftsrådet som en forbedring af ordningen.  

  Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud landskabs- og biotopforbedrendebeplantning (juli 2014)
 • Høringssvar vedrørende prioriteringskriterier til ordning med landskabs- og biotopforbedrende beplantning (juli 2014)

  Denne høring vedrørte de prioriteringer NaturErhvervstyrelsen har lagt til grund for ordningen om landskabs- og biotopforbedrende beplantning. Friluftsrådet er tilfreds med prioriteringerne, omend rådet gerne havde set at der var langt mere vægt på de forbindelsesskabende elementer i ordningen, altså at der kom et større fokus på at ordningen forbedre forbindelseslinjer i landskaber for både dyr og mennesker.

  Høringssvar vedrørende prioriteringskriterier til ordning med landskabs- og biotopforbedrende beplantning (juli 2014)
 • Høringssvar vedr. lov om udlodning af overskud fra lotteri (august 2014)

  I lovforslaget  foreslås det at reducere Lokale og Anlægsfondens bestyrelse fra de nuværende 9 til 7 medlemmer.Friluftsrådet ser helst, at der fortsat i henhold til loven sker udpegning af et medlem af fondsbestyrelsen efter indstilling fra Friluftsrådet for derved at sikre en sammensætning af bestyrelsen med kompetencer inden for friluftsliv.

  Høringssvar vedr. lov om udlodning af overskud fra lotteri (august 2014)
 • Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om dansk turisme (august, 2014)

  Friluftsrådet tilkendegiver i høringssvaret  tilfredshed med indholdet af den nye turismelov, da det er Friluftsrådets o pfattelse, at en stærkere organisering og styring af den offentlige turismeindsats også vil komme friluftslivet til gode. 

  Der skal nedsættes et nyt forum; Det Nationale Turismeforum, hvis formål det bliver at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Hertil oprettes et rådgivende udvalg, hvor Friluftsrådet er tiltænkt en post.

  Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om dansk turisme (august, 2014)
 • Høringssvar om forvaltningsgrundlag for udlægning af vrag, kunstige rev og dykkerstier (juni, 2014)

  Kystdirektoratet har lagt op til at tilrette forvaltingsgrundlaget for kunstige rev, udlægning af vrag og dykkerstier. Friluftsrådet er overordnet meget tilfreds med udspillet, og ser det som positivt at der sættes rammer for disse friluftsaktiviteter på søterritoriet.

  Friluftysrådet påpeger, at det altid er vigtigt at tage hensyn til sikkerhed og sørge for god oplysning om de rekreative nuligheder. Eksempelvis når der anlægges en dykkersti eller udlægges et vrag er det vigtigt at oplyse andre brugergrupper om aktiviteten.

  Der lægges op til, at formålet med anlæggelse af kunstige rev er marin biodiversitet. Friluftsrådet argumenterer for at det også skal være muligt at kunstige rev anlægges af rekreative hensyn. 

  Høringssvar om forvaltningsgrundlag for udlægning af vrag, kunstige rev og dykkerstier (juni, 2014)
 • Høringssvar om væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (august 2014)

  Naturstyrelsen lægger med en foreløbig liste over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver op til at indkredse de påvirkninger, som skal inddrages i de kommende vandområdeplaner. Friluftsrådet opfordrer til, at arbejdet med listen bliver fulgt op af en indsats, der sikrer reelle forbedringer af miljøtilstanden i vandområderne. Samtidig glæder Friluftsrådet sig over, at listen tydeliggør friluftslivets minimale effekter på natur og miljø, ligesom Rådet italesætter vigtigheden af at vige de rekreative interesser på søer og vandløb opmærksomhed i forbindelse med eventuelle ændringer af fysiske forhold.

  Høringssvar om væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (august 2014)
 • Høringssvar til landbrugsloven (august 2014)

  Ændringerne af landbrugsloven vedrører blandt andet muligheder for selskabsdannelse i landbrugserhvervet, og er en opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Desværre er der ikke lagt op til at gøre det lettere at erhverve landbrugsjord til naturformål, hvilket Friluftsråder anbefaler.

  Friluftsrådet er glade for, at det bliver muligt for landmænd, at leje på til 1000 m2 af deres jord ud til eksempelvis køkkenhaver. Dette giver gode muligheder for byboere, institutioner og andre interesserede i at få en friluftsoplevelse med jord under neglende. 

  Høringssvar til landbrugsloven (august 2014)
 • Lov om jernbane (August, pdf)

  Friluftsrådet har skrevet høringssvar på lov om jernbane, hvor Rådet anbefaler, at der i loven skabes mulighed for, at der kan etableres rekreative stier i forbindelse med anlægsarbejde for jernbanelinjer. 

  Lov om jernbane (August, pdf)
 • Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond (pdf, oktober 2014)

  Friluftsrådet ønsker, at udtrykke stor tilfredshed med, at regeringen påtænker at fremlægge forslag til Lov om den Danske Naturfond for Folketinget i november 2014. Der har været tale om et langt optræk og udsigten til, at Den danske Naturfond nu bliver en realitet, glæder Friluftsrådet.

  Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond (pdf, oktober 2014)
 • Høringssvar vedrørende ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven (november 2014)

  Friluftsrådet udtrykker tilfredshed med, at Regeringen med lovforslaget udmønter centrale elementer af Naturplan Danmark samt tre af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

  Høringssvar vedrørende ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven (november 2014)
 • Høringssvar vedr. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes land (pdf, december 2014)

  Friluftsrådet finder forslaget gennemarbejdet og godt. Forslaget har fået en fin balance mellem, at være konkret samtidig med, at det efterlader arbejdsrum og fleksibilitet for nationalparkens virke.

  Høringssvar vedr. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes land (pdf, december 2014)
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website