FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringer 2013

 • Høringssvar vedr. ændring af lov om råstoffer (december 2013, pdf)

  Med lovforslaget foreslås det, at kompetencer i henhold til råstofloven overflyttes fra kommunalbestyrelserne til regionsrådet, således at regionsrådet får kompetencen til at meddele tilladelser til indvinding af råstoffer samt fastlægge kriterierne for efterbehandling.

  Friluftsrådet finder denne kompetenceoverdragelse uhensigtsmæssig, idet regionerne ikke har erfaring med disse sager og ikke har et fagligt miljø inden for natur- og landskabsforvaltning. Friluftsrådet frygter desuden, at regionerne ikke er i stand til at inddrage de helt lokale forhold inden for natur og friluftsliv.

  Høringssvar vedr. ændring af lov om råstoffer (december 2013, pdf)
 • Bemærkninger til Miljøstyrelsens afrapportering til FN's Complanice Committee

  I forlængelse af Friluftsrådets høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med revidering af miljøoplysningsloven, har Friluftsrådet sammen med Danmarks Naturfredningsforening påpeget at styrelsens afrapportering til FN's complaince Committee (organ i regi af Århuskonventionen) bør beskrive den svækkelse der er sket i civilsamfundets adgang til miljøoplysninger.

  Høringssvar til Miljøstyrelsens afrapportering til FN's Complanice Committee (November 2013, pdf)

 • Ændring af regionale udviklingsplaner til vækst- og udviklingsstrategier

  Friluftsrådet er bekymret for en svækkelse af regionernes håndtering af natur og friluftsliv i de foreslåede vækst- og udviklingsstrategier som følge af strategiernes forankring i erhvervsfremmeloven. Friluftsrådet opfordrer til, at strategierne fastholdes i planloven.

  Ændring af regionale udviklingsplaner til vækst- og udviklingsstrategier
 • Lov om vandplanlægning - Vandråd

  Miljøministeren lægger op til ny rammer for en mere smidig planlægning for anden generation vandplaner (2015-2021). Det mest banebrydende i lovforslaget set fra Friluftsrådets perspektiv, er at der lægges op til, at der skal oprettes op mod 23 Vandråd (svarende til de 23 vandoplande), hvor organisationer med interesse for området kan deltage. Det er naturligvis positivt, at miljøministeren tager tankerne om inddragelse alvorligt og prioriterer det folkelige engagement. Men Friluftsrådet frygter, at det bliver en endog meget stor opgave for de grønne og rekreative organisationer at løfte dette ansvar. At finde lokale frivillige der er kvalificeret, og som har lyst til at indgå i dette politiske arbejde, kan blive en udfordring. Friluftsrådet råder ministeren til at tænke over, hvordan disse Vandråd kvalificeres til arbejdet, samt Vandrådenes kommissorium skal fastlægges.

  Desuden er Friluftsrådet bekymret over der med lovforslaget lægges op til, at klageretten over tilblivelsesprocessen bortfalder.

  > Høringssvar vedr. Lov om vandplanlægning (oktober 2013).

 • Høringssvar vedr. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land (september 2013, pdf)

  Bort set fra de overordentlig vidtgående tiltag med henblik på at tilgodese lodsejerne, er Friluftsrådet positiv over indholdet i forslaget. Friluftsrådet har dog en række konkrete bemærkninger og ændringsforslag til forbedring af nationalparkforslaget.

  Høringssvar vedr. Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land (september 2013, pdf)
 • Lov om offentlighedens adgang til miljøoplysninger

  Friluftsrådet har sammen med Danmarks Naturfredningsforening afgivet et høringssvar til forslag til lov om adgang til miljøoplysninger. Loven har vagt en del bekymring, da den i væsentligt omfang vil reducere organisationer og andres adgang til miljøoplysninger, som der hidtil har været adgang til via Århuskonventionen og EU-direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger.  Lovforslaget er formentlig et brud på direktivet. Ændringerne i lovforslaget skyldes de politiske ambitioner fra offentlighedsloven.  Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har bedt Miljøministeren redegøre for overvejelser jævnfør  lovforslaget.

  > Høringssvar over Lov om offentlighedens adgang til miljøoplysninger (september 2013).

 • Høringssvar vedr. ændring af lov om Natur- og miljøkalgenævnet (august 2013, pdf)

  Friluftsrådet finder lovforslaget godt, idet rådet vurderer, at det på mange måder vil forbedre kommunikationen om klagesagerne, hvis klagerne fremover indsendes digitalt via en digital selvbetjeningsløsning.

  Høringssvar vedr. ændring af lov om Natur- og miljøkalgenævnet (august 2013, pdf)
 • Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (august 2013, pdf)

  Friluftsrådet kan konstatere, at de forslag Friluftsrådet har fremlagt i Grønt Fremdriftsforum, stort set er imødekommet. Friluftsrådet har således kun mindre bemærkninger til lovforslaget.

  Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (august 2013, pdf)
 • Naturbeskyttelsesloven august 2013

  I et forsøg på at forenkle administrationen hos kommunerne, er der fremsat en række ændringsforslag til bl.a. lov om vandløg og naturbeskyttelsesloven. En af konsekvenserne af lovforslaget er, at der ikke længere skal gives dispensation efter naturbeskyttelseslovens regler om skovbyggelinje, men kun efter landzone reglerne i planloven. Friluftsrådet er kritiske over forslaget, da det er en væsentlig forringelse af naturhensynet.

  > Høringssvar vedrørende naturbeskyttelsesloven (august 2013, pdf)

 • Bekendtgørelse om sten- og jorddiger august 2013

  Friluftsrådet foreslår, at kommunernes Grønne Råd eller lignende også skal høres, nå en kommunalbestyrelse ønsker at ændre på sten- eller jorddiger.

  > Se hele høringssvaret her

 • Mark- og vejfredsloven august 2013

  Der er varslet ændringer af mark- og vejfredsloven, der betyder, at det ikke længere er tilladt at skyde hunde, katte og tamkaniner. Friluftsrådet ser overvejende positive på forslaget til lovændringer, men er betænkelig i forhold til hvorvidt politiet har ressourcer til at varetage opgaven med strejfende hunde alene. 

  > Høringssvar til mark- og vejfredsloven (august 2013)

 • Hørringssvar vedr. Fingerplan 2013 (juni 2013, pdf)

  Friluftsrådet er overordnet tilfreds med det fremlagte forslag til Fingerplan 2013, men har en række forslag og bemærkninger, som kan gøre forslaget endnu bedre.

  Hørringssvar vedr. Fingerplan 2013 (juni 2013, pdf)
 • Høringssvar til Kolonihavelov april 2013

  Friluftsrådet er glade for lovforslaget, der i høj grad afspejler ønsker Friluftsrådet tidligere har fremsat på området. Bl.a. er Rådet tilfredse med, at der gives mulighed for, at udlejning af kolonihaveområder til under markedsværdi.

  Høringssvar til Kolonihavelov april 2013
 • vejledning til havbaserede forundersøgelser til brug for VVM og konsekvensvurdering for havvindmølleparker(feb 2013, pdf)

  Friluftsrådet er tilfredse med den udarbejdede vejledning og har støttet forslaget.

  vejledning til havbaserede forundersøgelser til brug for VVM og konsekvensvurdering for havvindmølleparker(feb 2013, pdf)
 • Forslag om ændring af miljømålsloven (februar 2013, pdf)

  Friluftsrådet finder ændringerne af miljømålsloven gode, og mener, at ændringerne på mange måder vil forbedre planprocessen for Natura 2000-planerne. Friluftsrådet har dog nogle mindre bemærkninger til lovforslaget.

  Forslag om ændring af miljømålsloven (februar 2013, pdf)
 • Høringssvar om elektrificering af jernbaner/rekreative stier

  Friluftsrådet påpeger muligheden for at etablere rekreativestier på nedlagte anlægsveje ved jernbaner. Således har Friluftsrådet opfordret til, at der i forbindelse med anlægsarbejdet for elektrificering af jernbaner, tænkes i at lave stier på anlægsvejene i det åbne land.

  Høringssvar om elektrificering af jernbaner/rekreative stier
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website