FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringer 2012

 • Reform af klagesystemet for natur- og miljøklagenævnet (januar 2012, pdf)

  Friluftsrådet har forståelse for, at man ønsker at nedsætte sagsbehandlingstiden i Natur- og Miljøklagenævnet og er meget positive overfor, at klagegebyret nedsættes til 500 kr. Friluftsrådet fraråder dog at indskrænke det forvaltningsretlige officialprincip, der indebærer, at Natur- og Miljøklagenævnet er forpligtet til ved sin stillingtagen, at inddrage alle oplysninger, synspunkter og andre forhold, som er af betydning for, at sagen får det rigtige udfald.

  Reform af klagesystemet for natur- og miljøklagenævnet (januar 2012, pdf)
 • Kystnære områder til havmøller (august 2012, pdf)

  Friluftsrådet opfordrer Energistyrelsen til, at der i det videre forløb, tages hensyn til landskabsæstetiske og rekreative hensyn, således at en eventuel opsætning af havmøller, fremstår æstetisk i det pågældende kystlandskab.

  Kystnære områder til havmøller (august 2012, pdf)
 • Temaer til kommende landsplanredegørelse (maj 2012, pdf)

  Friluftsrådets foreslår en landsplanlægning med fokus på naturens rekreative egenskaber i både by og land. Fremtidens planlægning bør prioritere friluftsmuligheder både i forbindelse med klimatilpasning, bæredygtige byer og udvikling af landdistrikterne.

  Temaer til kommende landsplanredegørelse (maj 2012, pdf)
 • Høringssvar vedrørende ændring af lov om frikommuner (november 2012, pdf)

  Frikommunerne får hjemmel til at foretage bekæmpelse kæmpebjørneklo på ejernes eller brugernes regning i overensstemmelse med en vedtaget indsatsplan, såfremt indsatsplanen ikke overholdes.

  Friluftsrådet ønsker, at alle kommuner får hjemmel til dette.

  Høringssvar vedrørende ændring af lov om frikommuner (november 2012, pdf)
 • Lovforslag om ændring af børneattestloven og folkeoplysningsloven samt udkast til bekendtgørelser om indhentelse af børneattest (januar 2012, pdf)

  Friluftsrådet er positive over for udvidelsen af børneattestordningen, da det er vigtigt at beskytte børn. Rådet noterer sig, at dette blandt andet omhandler naturvejlederne.

  Lovforslag om ændring af børneattestloven og folkeoplysningsloven samt udkast til bekendtgørelser om indhentelse af børneattest (januar 2012, pdf)
 • Kommunale projekter vedrørende fosforområder (januar 2012, pdf)

  Friluftsrådet er positive overfor regeringens ønske om at nedsætte udvaskningen af fosfor til de danske søer og vandløb. Friluftsrådet anbefaler dog, at Danmarks nye naturområder ikke alene anlægges for at styrke naturen, men også for at styrke de rekreative muligheder, der knytter sig til denne natur.

  Kommunale projekter vedrørende fosforområder (januar 2012, pdf)
 • Klimalokalplaner og forenkling af planloven (januar 2012,pdf)

  Friluftsrådet støtter kommunernes mulighed for eksplicit at adressere klimatilpasning eller forureningsforebyggelse i lokalplanerne. Friluftsrådet finder det bekymrende, at forslaget om en forenklet behandling af lokalplaner, fremadrettet indebærer, at vedtagelser af planforslag og endelige planer kan delegeres til de stående eller særlige udvalg. Hermed afskæres offentligheden fra beslutningsprocessen, der på nuværende tidspunkt er åben i kommunalbestyrelsen.

  Klimalokalplaner og forenkling af planloven (januar 2012,pdf)
 • Tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (januar 2012, pdf)

  Friluftsrådet støtter forslaget, men anbefaler dog en mere helhedsorienteret tilgang, således at også rekreative interesser tilgodeses.

  Tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (januar 2012, pdf)
 • Mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller (februar 2012, pdf)

  Friluftsrådet er positiv overfor vindmøller som en bæredygtigt og vedvarende energiform. Friluftsrådet opfordrer Naturstyrelsen til, at der i det videre forløb, tages hensyn til landskabs- og rekreative hensyn, med udgangspunkt i miljøvurderingens bemærkninger. Friluftsrådet er bekymret for nogle af de foreslåede arealer.

  Mulige statslige arealer til opstilling af vindmøller (februar 2012, pdf)
 • Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder (februar 2012, pdf)

  Friluftsrådet påskønner, at der nu også kan søges om tilskud på offentligt ejede arealer. Friluftsrådet gør opmærksom på, at tilskud til etablering af hegn som forberedelse til afgræsning ikke bør medføre en forringelse af friluftslivets vilkår i Natura 2000-områderne.

  Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder (februar 2012, pdf)
 • Overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (februar 2012,pdf)

  I sammenhæng med at der ikke lægges op til omfordeling af midlerne mellem puljen til de almennyttige og alle andre tilskudsmodtagere, bakker Rådet op om, at den nuværende beslutning om organisationernes tilhørsforhold til de respektive puljer bibeholdes. 

  Overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (februar 2012,pdf)
 • Offentlig adgang på randzoner (februar 2012,pdf)

  Friluftsrådet bakker lovforslaget fuldt op. Friluftsrådet finder, at lovforslaget er med til at fremme befolkningens muligheder for at opleve mere natur i Danmark. Med lovforslaget fremmes ikke alene borgernes adgang, men også forståelsen af Naturbeskyttelseslovens betydning af "udyrkede arealer".

  Offentlig adgang på randzoner (februar 2012,pdf)
 • LAG-området (februar 2012, pdf)

  Friluftsrådet støtter, at tilskudsmidlerne fremover skal fokuseres på aktiviteter i landdistrikterne og ikke på aktiviteter på jordbrugsbedrifterne. Levevilkårene i landdistrikterne afhænger i stigende grad af andre områder end landbrug.

  LAG-området (februar 2012, pdf)
 • Tilskud til privatskovrejsning og bæredygtig skovdrift (marts 2012,pdf)

  Friluftsrådet støtter, at tilskudsordningen til privat skovrejsning revideres, således at samfundets behov herunder borgernes rekreative muligheder i højere grad sikres.

  Tilskud til privatskovrejsning og bæredygtig skovdrift (marts 2012,pdf)
 • Kriterier for vurdering af statslige vådområdeprojekter (marts 2012, pdf)

  Friluftsrådet påskønner indsatsen for naturforbedrende tiltag, men anbefaler en helhedsorienteret tilgang, hvor flere udfordringer løses samtidigt, dvs. både rekreative interesser, natur og miljø tilgodeses.

  Kriterier for vurdering af statslige vådområdeprojekter (marts 2012, pdf)
 • Brandværnsforanstaltninger for bål m.v. (april 2012, pdf)

  Friluftsrådet er positive over de nye bestemmelser, men anbefaler en tydeliggørelse vedrørende bål i hytter og telte.

  Brandværnsforanstaltninger for bål m.v. (april 2012, pdf)
 • Nordisk Miljøhandlingsprogram 2013-2018 (maj 2012, pdf)

  Friluftsrådet støtter det nordiske samarbejde på miljøområdet og gør opmærksom på miljømærkningsordningerne Green Key og Grønt Flag Grøn Skole. Desuden glæder Friluftsrådet sig over anerkendelsen af, at friluftsliv har væsentlig indflydelse på velfærd og trivsel i befolkningen.

  Nordisk Miljøhandlingsprogram 2013-2018 (maj 2012, pdf)
 • Tilskud til statslige vådområdeprojekter (april 2012, pdf)

  Friluftsrådet støtter de nye tilskudsmuligheder til forbedring af naturen, men anbefaler, at der samtidig tænkes på at varetage de rekreative interesser i vådområderne.

  Tilskud til statslige vådområdeprojekter (april 2012, pdf)
 • Forvaltningsplan for agerhøne (august 2012, pdf)

  Friluftsrådet bakker op om forvaltningsplanen og opfordrer samtidig til, at der sætte yderligere fokus på etablering af stier og markveje, som tiltag til forbedring af vilkårene for agerhøns i agerlandet. Markvejenes rabatter med højt græs- og urtevegetation udgør rede- og fødesøgningshabitater for agerhøns. Desuden er markveje af grus og jord med til at sikre åbne arealer, hvor kyllingerne kan støvbade og finde sol og varme, og dermed tørre fjerdragten efter kolde og våde forårsdage.

  Forvaltningsplan for agerhøne (august 2012, pdf)
 • Jordfordelingsloven (august 2012, pdf)

  Friluftsrådet har med interesse læst ovenstående forslag i høring. Friluftsrådet har noteret, sig at jordbrugskommissionerne nedlægges, og henlægges til en administrativ instans som et resultat af den ændrede landbrugslov. Friluftsrådet støtter denne udvikling.

  Jordfordelingsloven (august 2012, pdf)
 • Reglerne i lov om randzoner (august 2012, pdf)

  Friluftsrådet glæder sig over de nye muligheder for naturoplevelser langs vandløb og søer, men er opmærksom på, at der ikke nødvendigvis vil være offentlig adgang til randzonerne, når loven træder i kraft 1. september 2012. Randzonerne er åbne for færdsel efter reglerne i naturbeskyttelsesloven, hvormed offentligheden har adgang, når et randzoneareal fremstår som udyrket, såfremt der i øvrigt er lovlig adgang til arealet.

  Reglerne i lov om randzoner (august 2012, pdf)
 • Danmarks havstrategi (august 2012, pdf)

  Havene omkring Danmark rummer store rekreative værdier og Friluftsrådet støtter indsatsen for et sundere havmiljø. Havstrategiens socioøkonomiske analyse klarlægger bl.a. havets rekreative vigtighed for befolkningen.

  Danmarks havstrategi (august 2012, pdf)
 • Kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering (august 2012, pdf)

  Friluftsrådet bakker op om indsatsen for bedre natur og miljø ved restaurering af vandløb som led i gennemførelsen af vandplanerne. Rådet opfordrer til, at helhedsorienterede projekter prioriteres, således at befolkningens muligheder for at opleve den nye og forbedrede natur varetages.

  Kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering (august 2012, pdf)
 • Ændring af adgangsvejledningens afsnit om udyrkede arealer (september 2012, pdf)

  En afgørelse fra Naturklagenævnet fra 2006, der har været taget ud af vejledningen, sættes ind igen.

  Da afgørelsen ikke er entydig mener Friluftsrådet det er til større gene end gavn.

  Ændring af adgangsvejledningens afsnit om udyrkede arealer (september 2012, pdf)
 • Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer (september 2012, pdf)

  Friluftsrådet er meget skeptiske overfor Naturstyrelsens planlagte zonering for friluftsliv på Styrelsens arealer.

  Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer (september 2012, pdf)
 • Tilskud til offentlig skovrejsning (oktober 2012, pdf)

  Friluftsrådet er meget glad for, at der etableres en tilskudsordning for offentlig skovrejsning. I en årrække har det været den private skovrejsning, der har været prioriteret. Det glæder derfor Friluftsrådet, at der nu er fokus på at prioritere de goder, som fremmes gennem offentlig skovrejsning.

  Tilskud til offentlig skovrejsning (oktober 2012, pdf)
 • Brug af pesticider på golfbaner (oktober 2012,pdf)

  Overordnet set støtter Friluftsrådet initiativer til at nedbringe forbruget af pesticider på de danske golfbaner. Friluftsrådet vil dog opfordre til, at der i forvaltningsmæssige sammenhænge søges, at sikre et bredt interessefelt for natur og miljø, således at forvaltningstiltag for pesticider ikke har en negativt effekt på natur- og friluftshensyn på golfbanerne.

  Brug af pesticider på golfbaner (oktober 2012,pdf)
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website