FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringssvar

Friluftsrådet modtager et væld af sager i høring: udkast til nye love, udkast til bekendtgørelser, udkast til landsplanredegørelse, EU-strategier og meget mere.

Her på siden finder du de høringer Friluftsrådet har afgivet svar på. 

Selve høringsmaterialet til høringerne findes på Høringsportalen

Høringer 2016

Høringer 2015

Høringer 2014

Høringer 2013

Høringer 2012

Høringer 2011

Lokale høringer

 

Høringer 2017

 • Høringssvar på Nationalparkplan Skjoldungernes Land (februar 2017)

  Friluftsrådet har afgivet høringssvar på forslag til nationalparkplan Skjoldungernes Land 2017-2023.
  Friluftsrådet mener det er vigtigt, at nationalparkplanen tager højde for nationalparkens omkringliggende lokalområde. Dette både for at sikre sammenhæng til lokalområdet og skabe opbakning til nationalparken lokalt, men også så der er et begyndende grundlag for at kigge på eventuelle udvidelser af nationalpark-området, da sådanne udvidelser typisk bygger på en langvarig proces.

   

  Høringssvar på Nationalparkplan Skjoldungernes Land (februar 2017)
 • Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (marts 2017)

  Overordnet bemærker Friluftsrådet, at der i forslaget til indsatsprogrammet ikke nævnes noget specifikt omkring friluftsliv, herunder rekreativt fiskeri, sejlads, surfing mm. Friluftsrådet tolker dette som et udtryk for, at Miljøstyrelsen på linje med Friluftsrådet ikke mener, at friluftsaktiviteter har en væsentlig negativ indflydelse på havmiljøet.

  I tilknytning til deskriptor 5 Eutrofiering
  finder Friluftsrådet det positivt, at der som en ny indsats skal udarbejdes et administrationsgrundlag for havbrug i Danmarks indre åbne farvande. Friluftsrådet mener, at placeringen af havbrugene bør ske efter en afvejning af interesser, der rækker ud over forventet produktion og kvælstofudledning, herunder blandt andet i hvor stort omfang rekreative interesser vil blive berørt af havbruget.

  Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (marts 2017)
 • Høringssvar på forslag til tilskudsordning til privat urørt skov (marts 2017)

  Friluftsrådet bifalder en tilskudsordning til privat urørt skov finansieret af staten, som besluttet i Naturpakken. Friluftsrådet tilslutter sig i den forbindelse det overordnede formål med tilskudsordningen, nemlig at sikre stabile levesteder for arter, der er knyttet til skov.

  Som paraplyorganisation for knap 85 medlemsorganisatione, der blandt andet har friluftsinteresser knyttet til skov, mener Friluftsrådet, at urørt skov har potentiale for en anden slags friluftsoplevelser, idet skovens naturlige dynamik sikres. Friluftsrådet ser frem til at kunne opleve mere vildnis, flere plante- og dyrearter og i det hele taget en vildere skovoplevelse. Sådanne oplevelser forudsætter dog som minimum, at stier og veje til stadighed friholdes for væltede træer. Friluftsrådet vil derfor opfordre til, at dette vilkår indskrives i forpligtelserne for tilskud.

  Høringssvar på forslag til tilskudsordning til privat urørt skov (marts 2017)
 • Høringssvar på Grønt Danmarkskort, udviklingsområder og lokale naturråd (maj 2017)

  Friluftsrådet hilser naturråd, der skal rådgive kommunerne i deres arbejde med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, velkommen. Friluftsrådet vil gerne bidrage med repræsentanter med lokalkendskab til naturområder og især kendskab til grønne områder af høj rekreativ værdi. Vi er således glade for at være indstillingsberettigede, som det fremgår af bekendtgørelse om lokale naturråd mv. samt vejledning om lokale naturråd mv.

  Det fremgår af vejledningen, at de lokale naturråd vil blive oprettet mellem 1. august 2017 og 15. oktober 2017 samt at de lokale naturråd skal have afsluttet deres arbejde senest den 15. april 2018. Fristen for arbejdets færdiggørelse hænger dog ikke sammen med den sideløbende opgave med udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen.

  Friluftsrådet foreslår derfor, at ansøgningsfristen for udpegning til udviklingsområder udsættes til efter, at naturrådene har færdiggjort deres arbejde med udpegning til Grønt Danmarkskort, så kommunerne har et meget bedre grundlag at lave deres udpegninger til udviklingsområder på. Dette for at forhindre fejludpegninger til Grønt Danmarkskort såvel som til udviklingsområder.

  Høringssvar på Grønt Danmarkskort, udviklingsområder og lokale naturråd (maj 2017)
 • Høringssvar på Fingerplan 2017 (maj 2017)

  Friluftsrådet er generelt positiv for overordnet planlægning, som giver en bedre forudsætning for tilstedeværelsen af grønne og blå områder til udfoldelse af friluftsliv og for rekreative stier. Friluftsrådet ser derfor positivt på Fingerplanen, som har medført en fornuftig udvikling af hovedstadsområdet under hensyn til natur og miljø og med en struktur, der har givet mulighed for byudvikling, samtidig med bevarelsen/reservationen af grønne områder.

   

  Også med Fingerplan 2017 finder Friluftsrådet det positivt, at fingerplanens grundlæggende struktur er fastholdt. For Friluftsrådet er det særligt vigtigt, at der i Fingerplanen er fokus på at friholde grønne kiler for vindmøller, solcelleanlæg mv., at udvide de grønne kiler, hvor der er mulighed herfor, samt at der er planlægningsmæssigt fokus på rekreation og stier. Det fremgår imidlertid, at der med Fingerplan 2017 er mulighed for at inddrage mindre arealer af de grønne kiler, og at der er mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Begge dele vækker Friluftsrådets bekymring. 

   

  Høringssvar på Fingerplan 2017 (maj 2017)
 • Høringssvar på Nationalparkplan Mols Bjerge (juni 2017)

  Friluftsrådet har med stor interesse modtaget og læst 'Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge'. Rådet har rettet særlig opmærksomhed på forslagets indsatser vedrørende friluftsliv, natur og formidling, som er helt centrale emner for Friluftsrådet.

  Friluftsrådet betragter forslaget til nationalparkplanen som en overordnet og rummelig plan, der efterlader et råderum. Alligevel savner Friluftsrådet flere konkrete tiltag og mere skarpe prioriteringer af indsatser i planperioden, især på friluftsområdet.

  Høringssvar på Nationalparkplan Mols Bjerge (juni 2017)
 • Høringssvar på forslag til lov om havstrategi (juli 2017)

  Med implementeringen af det vedtagne kommissionsdirektiv fremkommer en tabel 2a med en række nye menneskabte belastninger og en tabel 2b med en række nye menneskelige aktiviteter i bilag 1.

  Det er således ikke korrekt, når det af bemærkninger til lovforslaget fremgår, at der ikke er tale om substantielle ændringer.

  Til eksempel er forstyrrelse af arter (f.eks. i yngle-, hvile- og fourageringsområder) som følge af menneskelig tilstedeværelse ikke nævnt i den nuværende tabel 2 i bekendtgørelse af lov om havstrategi. 

  Af de af forslaget tilføjede nye belastninger og aktiviteter ser Friluftsrådet risiko for potentielle effekter for friluftslivet.

  Friluftsrådet efterlyser derfor information om, hvordan de nye tabelførte belastninger og aktiviteter vil blive fortolket i udarbejdelse af basisanalyser og miljømål.  

  Høringssvar på forslag til lov om havstrategi (juli 2017)
 • Høringssvar til lov om udlodning af overskud fra lotteri (august 2017)

  Friluftsrådet findet det positivt, at der med lovforslaget sikres ro og forudsigelighed omkring de frivillige organisationers driftsøkonomi. For Friluftsrådets vedkommende vil det betyde, at vi får mulighed for samlet set at yde mere i driftsstøtte til foreninger med friluftsformål og det glæder vi os naturligvis over.

  Lovforslaget indebærer dog samtidig, at der vil opstå stor usikkerhed om, hvor store projektmidler Friluftsrådet får mulighed for at uddele fra år til år – afhængigt af hvor stort overskuddet bliver fra Danske Spil og Klasselotteriet. Lovforslaget forudser, at der i nogle år vil være 0 kroner til uddeling inden for vores område. Mens der andre år vil være et ukendt beløb til rådighed. Det er selvsagt utilfredsstillende for ansøgerne, at de økonomiske rammer bliver helt uforudsigelige. Samtidig gør det Friluftsrådets vilkår for administration af projektmidlerne betydeligt vanskeligere.

  Høringssvar til lov om udlodning af overskud fra lotteri (august 2017)
 • Høringssvar på ændring af kystbeskyttelsesloven (august 2017)

   

  Som udgangspunkt finder Friluftsrådet, at de danske kyster i vid udstrækning bør fastholdes som naturlige uberørte kyster uden tekniske indgreb og at den naturlige kystdynamik bør accepteres langt hen ad vejen. Kystbeskyttelsen bør kun foretages i et begrænset omfang og kun efter helhedsorienterede afvejninger af en række hensyn, herunder rekreative hensyn og landskabs- og naturhensyn. 

  Friluftsrådet beklager, at der med forslaget til lovændring lægges op til at fjerne den selvstændige markering af, at kystlandskabets bevarelse og genopretning og naturens frie udfoldelse skal varetages i forbindelse med beslutninger om kystsikring.

   

  Høringssvar på ændring af kystbeskyttelsesloven (august 2017)
 • Høringssvar vedr. støtte til programmer til CISUs civilsamfundspulje (september 2017)

  Friluftsrådet er positiv indstillet over for udkastet til de nye retningslinjer for programmodaliteten under CISUs civilsamfundspulje.

  Friluftsrådet er generelt enig i de overordnede linjer og tilgange, som der lægges op til i den nye programmodalitet. Dog beklager Friluftsrådet, at CISU fastholder krav om sam-/egenfinansiering, da det udgør en stor udfordring for en organisation som Friluftsrådet, der ikke har udviklingsarbejde som kernevirke.

  Høringssvar vedr. støtte til programmer til CISUs civilsamfundspulje (september 2017)
 • Høringssvar på forslag til ændringer til lov om jagt og vildtforvaltning (september 2017)

  Friluftsrådet har modtaget forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning og har følgende kommentarer til ændringsforslag § 23, stk. 2:
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om jagt med visse arter af rovfugle

  Friluftsrådet støtter fortsat et treårigt forsøgsprojekt med falkejagt, som tager afsæt i Det Dyreetiske Råds præmisser for anbefaling til et treårigt forsøgsprojekt med jagt med rovfugle i Danmark.

  Høringssvar på forslag til ændringer til lov om jagt og vildtforvaltning (september 2017)
 • Høringgsvar på ændringer til naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinjen) (oktober 2017)

  Friluftsrådet er stærkt bekymret for den foreslåede ændring, som vil medføre undtagelse af dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje for udvidelse af helårsboliger op til 500 m2 i landzonen og opførelse af tilbygninger på indtil 500 m2 til virksomheder indrettet i alle slags overflødiggjorte bygninger.

  Friluftsrådet vil gerne beholde den nuværende praksis, hvor der skal søges om dispensation til den slags udvidelser, og hvor kommunerne har den overordnede styring med udviklingen i det åbne land. Herunder at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet samt beskytte skovene mod blæst, som netop er formålet med bestemmelsen.

   

  Høringgsvar på ændringer til naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinjen) (oktober 2017)
 • Høringssvar på forslag om udstykning og salg af arealer med statslige campingpladser (oktober 2017)

  Friluftsrådet havde gerne set, at staten havde mulighed for fortsat at spille en rolle i dansk camping. En rolle, hvor staten qua sin myndighedsrolle kunne sikre, at der fortsat kunne drives camping i respekt for, i nær tilknytning til og ikke mindst i gensidigt positivt samspil med andre statsejede naturskønne områder. Friluftsrådet beklager således, at der nu tilsyneladende er et politisk flertal, som ikke finder, at staten skal understøtte dansk camping ved at stiller arealer til rådighed for en så central dansk ferieform.

  Friluftsrådet finder, at en intensivering af anvendelse af flere af de af lovforslaget omfattede campingpladser vil være yderst uheldigt, da arealerne for en stor dels vedkommende er kystnære og eller udgør en del af sammenhængende værdifulde naturområder - alt i alt områder med stor værdi for offentligheden. Friluftsrådet er bekymret for, om lovgivningen på området vil være tilstrækkelig til at forhindre fremtidige krav fra private ejere om yderligere intensivering af arealerne med flere bygninger, flere campinghytter, flere faciliteter, svømmebassiner, udbyggede legelande m.m.

  Friluftsrådet ønsker, at det fremgår af bemærkningerne til loven, at arealerne ved frasalg skal pålægges en klausul om, at offentlighedens ret til at færdes og opholde sig i disse naturarealer fortsat skal ske på de udvidede vilkår, som Naturstyrelsen hidtil har administreret efter eller som minimum fremover skal følge Naturbeskyttelseslovens regler for adgang til offentligt ejede arealer.

  Høringssvar på forslag om udstykning og salg af arealer med statslige campingpladser (oktober 2017)
 • Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om planlægning (oktober 2017)

  Indledningsvis vil Friluftsrådet bemærke, at det samfundsmæssigt syntes at have været mere oplagt, at staten fremkom med retningslinjer/lovbestemmelser, der som udgangspunkt forbød byvækst på over-svømmelsestruede eller erosionstruede arealer.

  Når dette nu ikke er tilfældet, så synes det fornuftigt at fremkomme med retningslinjer/lovbestemmelser, for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v.

  Friluftsrådet er bekymret for forslaget om at undtage kommunalbestyrelsen fra pligten til at udarbejde lokalplan ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg m.m., hvis tilvejebringelsen af lokalplanen vil forsinke processen med etablering af anlægget væsentligt eller hvis der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at forsinkelsen kan få en væsentlig negativ betydning

  Friluftsrådet er også bekymret for om der ved udeladelse af udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med etablering af kystbeskyttelsesanlæg m.m. vil blive taget tilstrækkelig højde for at sikre offentlighedens adgang til og langs kysten. Et fortsat krav om udarbejdelse af lokalplan med tilhørende inddragelse af offentligheden vil give borgere og interesseorganisationer mulighed for at påpege mulige konsekvenser for offentlighedens adgang til og langs kysten af et forslag til kystsikringsanlæg.

  Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om planlægning (oktober 2017)

Adgang til naturen

Natur skal være varieret og oplevelsesrig. Derfor er adgang til at færdes og opholde sig i naturen en meget vigtig del, når Friluftsrådet er aktiv i debatten om Danmarks naturpolitik.

Du kan læse mere om Friluftsrådets arbejde for bedre adgang her.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website