FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringssvar

Friluftsrådet modtager et væld af sager i høring: udkast til nye love, udkast til bekendtgørelser, udkast til landsplanredegørelse, EU-strategier og meget mere.

Her på siden finder du de høringer Friluftsrådet har afgivet svar på. 

Selve høringsmaterialet til høringerne findes på Høringsportalen

Høringer 2016

Høringer 2015

Høringer 2014

Høringer 2013

Høringer 2012

Høringer 2011

Lokale høringer

 

Høringer 2017

 • Høringssvar på Nationalparkplan Skjoldungernes Land (februar 2017)

  Friluftsrådet har afgivet høringssvar på forslag til nationalparkplan Skjoldungernes Land 2017-2023.
  Friluftsrådet mener det er vigtigt, at nationalparkplanen tager højde for nationalparkens omkringliggende lokalområde. Dette både for at sikre sammenhæng til lokalområdet og skabe opbakning til nationalparken lokalt, men også så der er et begyndende grundlag for at kigge på eventuelle udvidelser af nationalpark-området, da sådanne udvidelser typisk bygger på en langvarig proces.

   

  Høringssvar på Nationalparkplan Skjoldungernes Land (februar 2017)
 • Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (marts 2017)

  Overordnet bemærker Friluftsrådet, at der i forslaget til indsatsprogrammet ikke nævnes noget specifikt omkring friluftsliv, herunder rekreativt fiskeri, sejlads, surfing mm. Friluftsrådet tolker dette som et udtryk for, at Miljøstyrelsen på linje med Friluftsrådet ikke mener, at friluftsaktiviteter har en væsentlig negativ indflydelse på havmiljøet.

  I tilknytning til deskriptor 5 Eutrofiering
  finder Friluftsrådet det positivt, at der som en ny indsats skal udarbejdes et administrationsgrundlag for havbrug i Danmarks indre åbne farvande. Friluftsrådet mener, at placeringen af havbrugene bør ske efter en afvejning af interesser, der rækker ud over forventet produktion og kvælstofudledning, herunder blandt andet i hvor stort omfang rekreative interesser vil blive berørt af havbruget.

  Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (marts 2017)
 • Høringssvar på forslag til tilskudsordning til privat urørt skov (marts 2017)

  Friluftsrådet bifalder en tilskudsordning til privat urørt skov finansieret af staten, som besluttet i Naturpakken. Friluftsrådet tilslutter sig i den forbindelse det overordnede formål med tilskudsordningen, nemlig at sikre stabile levesteder for arter, der er knyttet til skov.

  Som paraplyorganisation for knap 85 medlemsorganisatione, der blandt andet har friluftsinteresser knyttet til skov, mener Friluftsrådet, at urørt skov har potentiale for en anden slags friluftsoplevelser, idet skovens naturlige dynamik sikres. Friluftsrådet ser frem til at kunne opleve mere vildnis, flere plante- og dyrearter og i det hele taget en vildere skovoplevelse. Sådanne oplevelser forudsætter dog som minimum, at stier og veje til stadighed friholdes for væltede træer. Friluftsrådet vil derfor opfordre til, at dette vilkår indskrives i forpligtelserne for tilskud.

  Høringssvar på forslag til tilskudsordning til privat urørt skov (marts 2017)

Adgang til naturen

Natur skal være varieret og oplevelsesrig. Derfor er adgang til at færdes og opholde sig i naturen en meget vigtig del, når Friluftsrådet er aktiv i debatten om Danmarks naturpolitik.

Du kan læse mere om Friluftsrådets arbejde for bedre adgang her.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website