FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringssvar

Friluftsrådet modtager et væld af sager i høring: udkast til nye love, udkast til bekendtgørelser, udkast til landsplanredegørelse, EU-strategier og meget mere.

Her på siden finder du de høringer Friluftsrådet har afgivet svar på. 

Selve høringsmaterialet til høringerne findes på Høringsportalen

Høringer 2016

Høringer 2015

Høringer 2014

Høringer 2013

Høringer 2012

Høringer 2011

Lokale høringer

 

Høringer 2017

 • Høringssvar på Nationalparkplan Skjoldungernes Land (februar 2017)

  Friluftsrådet har afgivet høringssvar på forslag til nationalparkplan Skjoldungernes Land 2017-2023.
  Friluftsrådet mener det er vigtigt, at nationalparkplanen tager højde for nationalparkens omkringliggende lokalområde. Dette både for at sikre sammenhæng til lokalområdet og skabe opbakning til nationalparken lokalt, men også så der er et begyndende grundlag for at kigge på eventuelle udvidelser af nationalpark-området, da sådanne udvidelser typisk bygger på en langvarig proces.

   

  Høringssvar på Nationalparkplan Skjoldungernes Land (februar 2017)
 • Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (marts 2017)

  Overordnet bemærker Friluftsrådet, at der i forslaget til indsatsprogrammet ikke nævnes noget specifikt omkring friluftsliv, herunder rekreativt fiskeri, sejlads, surfing mm. Friluftsrådet tolker dette som et udtryk for, at Miljøstyrelsen på linje med Friluftsrådet ikke mener, at friluftsaktiviteter har en væsentlig negativ indflydelse på havmiljøet.

  I tilknytning til deskriptor 5 Eutrofiering
  finder Friluftsrådet det positivt, at der som en ny indsats skal udarbejdes et administrationsgrundlag for havbrug i Danmarks indre åbne farvande. Friluftsrådet mener, at placeringen af havbrugene bør ske efter en afvejning af interesser, der rækker ud over forventet produktion og kvælstofudledning, herunder blandt andet i hvor stort omfang rekreative interesser vil blive berørt af havbruget.

  Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi (marts 2017)
 • Høringssvar på forslag til tilskudsordning til privat urørt skov (marts 2017)

  Friluftsrådet bifalder en tilskudsordning til privat urørt skov finansieret af staten, som besluttet i Naturpakken. Friluftsrådet tilslutter sig i den forbindelse det overordnede formål med tilskudsordningen, nemlig at sikre stabile levesteder for arter, der er knyttet til skov.

  Som paraplyorganisation for knap 85 medlemsorganisatione, der blandt andet har friluftsinteresser knyttet til skov, mener Friluftsrådet, at urørt skov har potentiale for en anden slags friluftsoplevelser, idet skovens naturlige dynamik sikres. Friluftsrådet ser frem til at kunne opleve mere vildnis, flere plante- og dyrearter og i det hele taget en vildere skovoplevelse. Sådanne oplevelser forudsætter dog som minimum, at stier og veje til stadighed friholdes for væltede træer. Friluftsrådet vil derfor opfordre til, at dette vilkår indskrives i forpligtelserne for tilskud.

  Høringssvar på forslag til tilskudsordning til privat urørt skov (marts 2017)
 • Høringssvar på Grønt Danmarkskort, udviklingsområder og lokale naturråd

  Friluftsrådet hilser naturråd, der skal rådgive kommunerne i deres arbejde med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, velkommen. Friluftsrådet vil gerne bidrage med repræsentanter med lokalkendskab til naturområder og især kendskab til grønne områder af høj rekreativ værdi. Vi er således glade for at være indstillingsberettigede, som det fremgår af bekendtgørelse om lokale naturråd mv. samt vejledning om lokale naturråd mv.

  Det fremgår af vejledningen, at de lokale naturråd vil blive oprettet mellem 1. august 2017 og 15. oktober 2017 samt at de lokale naturråd skal have afsluttet deres arbejde senest den 15. april 2018. Fristen for arbejdets færdiggørelse hænger dog ikke sammen med den sideløbende opgave med udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen.

  Friluftsrådet foreslår derfor, at ansøgningsfristen for udpegning til udviklingsområder udsættes til efter, at naturrådene har færdiggjort deres arbejde med udpegning til Grønt Danmarkskort, så kommunerne har et meget bedre grundlag at lave deres udpegninger til udviklingsområder på. Dette for at forhindre fejludpegninger til Grønt Danmarkskort såvel som til udviklingsområder.

  Høringssvar på Grønt Danmarkskort, udviklingsområder og lokale naturråd
 • Høringssvar på Fingerplan 2017 (maj 2017)

  Friluftsrådet er generelt positiv for overordnet planlægning, som giver en bedre forudsætning for tilstedeværelsen af grønne og blå områder til udfoldelse af friluftsliv og for rekreative stier. Friluftsrådet ser derfor positivt på Fingerplanen, som har medført en fornuftig udvikling af hovedstadsområdet under hensyn til natur og miljø og med en struktur, der har givet mulighed for byudvikling, samtidig med bevarelsen/reservationen af grønne områder.

   

  Også med Fingerplan 2017 finder Friluftsrådet det positivt, at fingerplanens grundlæggende struktur er fastholdt. For Friluftsrådet er det særligt vigtigt, at der i Fingerplanen er fokus på at friholde grønne kiler for vindmøller, solcelleanlæg mv., at udvide de grønne kiler, hvor der er mulighed herfor, samt at der er planlægningsmæssigt fokus på rekreation og stier. Det fremgår imidlertid, at der med Fingerplan 2017 er mulighed for at inddrage mindre arealer af de grønne kiler, og at der er mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Begge dele vækker Friluftsrådets bekymring. 

   

  Høringssvar på Fingerplan 2017 (maj 2017)
 • Høringssvar på Nationalparkplan Mols Bjerge (juni 2017)

  Friluftsrådet har med stor interesse modtaget og læst 'Forslag til Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols Bjerge'. Rådet har rettet særlig opmærksomhed på forslagets indsatser vedrørende friluftsliv, natur og formidling, som er helt centrale emner for Friluftsrådet.

  Friluftsrådet betragter forslaget til nationalparkplanen som en overordnet og rummelig plan, der efterlader et råderum. Alligevel savner Friluftsrådet flere konkrete tiltag og mere skarpe prioriteringer af indsatser i planperioden, især på friluftsområdet.

  Høringssvar på Nationalparkplan Mols Bjerge (juni 2017)
 • Høringssvar på forslag til lov om havstrategi (juli 2017)

  Med implementeringen af det vedtagne kommissionsdirektiv fremkommer en tabel 2a med en række nye menneskabte belastninger og en tabel 2b med en række nye menneskelige aktiviteter i bilag 1.

  Det er således ikke korrekt, når det af bemærkninger til lovforslaget fremgår, at der ikke er tale om substantielle ændringer.

  Til eksempel er forstyrrelse af arter (f.eks. i yngle-, hvile- og fourageringsområder) som følge af menneskelig tilstedeværelse ikke nævnt i den nuværende tabel 2 i bekendtgørelse af lov om havstrategi. 

  Af de af forslaget tilføjede nye belastninger og aktiviteter ser Friluftsrådet risiko for potentielle effekter for friluftslivet.

  Friluftsrådet efterlyser derfor information om, hvordan de nye tabelførte belastninger og aktiviteter vil blive fortolket i udarbejdelse af basisanalyser og miljømål.  

  Høringssvar på forslag til lov om havstrategi (juli 2017)
 • Høringssvar til lov om udlodning af overskud fra lotteri (august 2017)

  Friluftsrådet findet det positivt, at der med lovforslaget sikres ro og forudsigelighed omkring de frivillige organisationers driftsøkonomi. For Friluftsrådets vedkommende vil det betyde, at vi får mulighed for samlet set at yde mere i driftsstøtte til foreninger med friluftsformål og det glæder vi os naturligvis over.

  Lovforslaget indebærer dog samtidig, at der vil opstå stor usikkerhed om, hvor store projektmidler Friluftsrådet får mulighed for at uddele fra år til år – afhængigt af hvor stort overskuddet bliver fra Danske Spil og Klasselotteriet. Lovforslaget forudser, at der i nogle år vil være 0 kroner til uddeling inden for vores område. Mens der andre år vil være et ukendt beløb til rådighed. Det er selvsagt utilfredsstillende for ansøgerne, at de økonomiske rammer bliver helt uforudsigelige. Samtidig gør det Friluftsrådets vilkår for administration af projektmidlerne betydeligt vanskeligere.

  Høringssvar til lov om udlodning af overskud fra lotteri (august 2017)

Adgang til naturen

Natur skal være varieret og oplevelsesrig. Derfor er adgang til at færdes og opholde sig i naturen en meget vigtig del, når Friluftsrådet er aktiv i debatten om Danmarks naturpolitik.

Du kan læse mere om Friluftsrådets arbejde for bedre adgang her.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website