FriluftsRådet

Friluftsrådet

Høringssvar

Friluftsrådet modtager et væld af sager i høring: udkast til nye love, udkast til bekendtgørelser, udkast til landsplanredegørelse, EU-strategier og meget mere.

Her på siden finder du de høringer Friluftsrådet har afgivet svar på. 

Selve høringsmaterialet til høringerne findes på Høringsportalen

Høringer 2017

Høringer 2016

Høringer 2015

Høringer 2014

Høringer 2013

Høringer 2012

Høringer 2011

Lokale høringer

 

Høringer 2018

 • Høringssvar på forslag til lov om ændring af Naturbeskyttelsesloven (friluftsreklamer) (januar 2018)

  På et helt overordnet niveau er Friluftsrådet ærgerlige over benævnelsen friluftsreklamer (figurerer i parentesen under overskriften på lovudkastet før § 1), da denne benævnelse giver associationer til reklamer med en indhold vedr. friluftsliv. Dette er jo absolut ikke tilfældet, så Friluftsrådet vil foreslå, at benævnelsen friluftsreklamer udskiftes med ord med den rigtige betydning, nemlig, reklamer i det fri eller reklamer i det åbne land.

  Friluftsrådet har forståelse for, at formålet med lovforslaget er at give bedre muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv mv., men mener ikke, at det skal foregå på en måde der skæmmer landskabet. Friluftsrådets medlemmer dyrker et utal af forskel-lige former for friluftsliv i den danske natur og glædes over det danske landskab med smukke landskabselementer, som netop pga. forbuddet mod skiltning i det åbne land jf. naturbeskyttelsesloven ikke har været plastret til med skilte. Friluftsrådet er alvorlig bange for, at lovudkastets bestemmelser vil påvirke på den landskabsmæssige oplevelse i en negativ retning.

   

  Høringssvar på forslag til lov om ændring af Naturbeskyttelsesloven (friluftsreklamer) (januar 2018)
 • Høringssvar på forslag til lov om kystbeskyttelse (ny kompetencefordeling) (januar 2018)

  Friluftsrådet har stor forståelse for ønsket om en mere effektiv beskyttelse af samfundsværdier ved de danske kyster og har forståelse for, at der en række steder kan være behov for øget kystsikring. Friluftsrådet finder, at de danske kyster i vid udstrækning bør fastholdes som naturlige uberørte kyster uden tekniske indgreb og at den naturlige kystdynamik bør accepteres langt hen ad vejen. Kystbeskyttelsen bør kun foretages i et begrænset omfang og kun efter helhedsorienterede afvejninger af en række hensyn, herunder rekreative hensyn og landskabs- og naturhensyn. Friluftsrådet støtter i forlængelse heraf intentionerne i det nu fremlagte udkast til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m.fl. om at sikre en helhedsorienteret tilgang til kystbeskyttelsen.

  Regeringen ønsker sammen med KL, at myndighedskompetencen til at meddele kystsikringstilladelser overgår til kommunerne og ønsker samtidig at reducere antallet af afgørelser, der skal træffes og i denne forbindelse også antallet af mulige klager i forbindelse med de enkelte kystsikringsanlæg.

  Friluftsrådet finder dog, at lovforslaget på en række områder går alt for langt i sine bestræbelser på at etablere en mere omkostningseffektiv og helhedsorienteret kystsikringsproces. Flere af elementerne i udkastet til lovforslag fører således med sig en forringelse af administrationen af en række andre lovområder og ikke mindst forringer det borgernes retssikkerhed ved at give borgerne ringere mulighed for at interagere i kystsikringsprocessen.

  Høringssvar på forslag til lov om kystbeskyttelse (ny kompetencefordeling) (januar 2018)
 • Høringssvar på grænsejusteringer Natura 2000 (januar 2018)

  Friluftsrådet er generelt bekymret for en udtagning af 28.000 ha i Natura 2000-områderne. Selvom de udtagne arealer ifølge Miljøstyrelsen fortrinsvis er intensive jordbrugsarealer, arealer med by, sommerhusområder og andre bebyggede arealer, så betyder udtagningen, at der er et betragteligt mindre landareal til at opnå gunstig bevaringsstatus for de arter og habitattyper, som udgør udpegningsgrundlaget i den danske Natura 2000 natur.

  Friluftsrådet finder det positivt, at der i forbindelse med grænsejusteringen udpeges 5000 ha ny natur som Natura 2000-beskyttet. Det oppevejer dog ikke, at det efter Friluftsrådets mening, er et alt for stort netto-areal, der tages ud af den gældende registrering.  

  Høringssvar på grænsejusteringer Natura 2000 (januar 2018)
 • Høringssvar om fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen (februar 2018)

  Lovgivningen er blevet til over en meget lang årrække, med forskellige formål, og i en bestemt historisk kontekst. Der er kommet nye administrative strukturer, nationalt og internationalt og lovene og bekendtgørelserne udgør derfor i dag snarere, hvad der kunne kaldes et ”kludetæppe”.

  Det er Friluftsrådets opfattelse, at dette "kludetæppe" nu er blevet så broget, at det betyder, at det er vanskeligt at overskue, og der alt for ofte opstår et uklart og nogen gange divergerende retsgrundlag for reguleringen. Dermed udhules både hensigten og formålet med lovgivningen og effekten af lovene bliver for ringe.

  Høringssvar om fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen (februar 2018)
 • Høringssvar på udpegninger til urørt skov (marts 2018)

  Friluftsrådet har siden aftalen om Naturpakken fra maj 2016 fulgt processen for udpegning af skov til biodiversitetsformål tæt.

  Friluftsrådet søger at sikre gode rammer for et aktivt friluftsliv for de mange forskellige friluftslivsudøvere i Danmark, og skoven er den absolutte foretrukne naturtype, når det gælder besøg i naturen for danskerne. Det er derfor virkelig vigtigt, at rammerne for friluftsliv og publikumsoplevelser tænkes ind i de nye udpegninger af skov til biodiversitetsformål, når der med Naturpakken træffes beslutning om at lade et så stort areal (20 %) af de statslige skovarealer overgå til skov med biodiversitetsformål. 

  Høringssvar på udpegninger til urørt skov (marts 2018)
 • Høringssvar på Danmarks nationale skovprogram (april 2018)

  Friluftsrådet glæder sig over, at forslag til Danmarks nationale skovprogram nu endeligt foreligger med en vision for skovene i Danmark, strategiske pejlemærker og handlingsforslag.

  Friluftsrådet vil gerne kvittere for den brede inddragelse af interessenter i processen med udarbejdelse af skovprogrammet. Dette både via arbejdet i Skovpolitisk Udvalg, Skovrådet af flere omgange og dialog med interessenter i workshops og skovkredsmøder.

  Friluftsrådet er dog ked af, at der gik uforholdsvis lang tid, konsekvenserne ved den politiske virkelighed til trods, fra udkastet til skovprogrammet forelå til det endeligt blev sendt i offentlig høring. 

  Høringssvar på Danmarks nationale skovprogram (april 2018)
 • Høringssvar på Bek. om jagttider (maj 2018)

  Friluftsrådet bakker op om den indstilling Vildtforvaltningsrådet samlet har fremsendt til Miljø- og Fødevareministeren vedr. jagttider, og som Miljø- og Fødevareministeren har godkendt. Derfor anmoder Friluftsrådet også om, at bekendtgørelsesudkastet direkte afspejler denne indstilling, og at diverse fejl i udkastet rettes i overensstemmelse hermed.

  Høringssvar på Bek. om jagttider (maj 2018)
 • Høringssvar på Bek. om vildtskader (maj 2018)

  Friluftsrådet bakker op om den indstilling Vildtforvaltningsrådet samlet har fremsendt til Miljø- og Fødevareministeren vedr. vildtskader. Efterfølgende har ministeren tilkendegivet at ville følge rådets indstilling. På denne baggrund bakker Friluftsrådet op om de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen, i det omfang de følger Vildtforvaltningsrådets indstilling.

  Høringssvar på Bek. om vildtskader (maj 2018)

Adgang til naturen

Natur skal være varieret og oplevelsesrig. Derfor er adgang til at færdes og opholde sig i naturen en meget vigtig del, når Friluftsrådet er aktiv i debatten om Danmarks naturpolitik.

Du kan læse mere om Friluftsrådets arbejde for bedre adgang her.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website