FriluftsRådet

Friluftsrådet

Inspiration til arbejdet med stier

I 2010-2011 gjorde Friluftsrådet en særlig indsats for at fremme etableringen af rekreative stier. Møder, workshops og en konference førte til viden og inspiration, der stadig kan bruges i stiprojekter. Ikke mindst udgivelsen af bogen "Håndbog i stiplanlægning".

Cykelvej ved Nylars (460x214) 

Indsats for flere rekreative stier

Stier var omdrejningspunktet for Friluftsrådets indsatsområde i 2010. Indsatsområdet omfattede en række møder og workshops med tre arbejdsgrupper fordelt over hele landet med deltagelse fra 21 af Friluftsrådets medlemsorganisationer og 12 af Friluftsrådets lokale kredsbestyrelser. Deltagerne bidrog med deres erfaringer fra stiprojekter, hvad angår rekreativ anvendelse, ønsker og behov til stier samt deres erfaring med organisering af disse projekter.

En flot bog blev resultatet
Bogen om planlægning og forvaltning af stier er blevet til på baggrund af de mange gode ideer og erfaringer, der blev indsamlet på møder og workshops, samt aktuel viden og erfaringer fra kommuner, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Et bredt udsnit af de, der arbejder med stiplanlægning i Danmark, har således bidraget til bogen. Målet er at inspirere alle med interesse for stier til at etablere nye stier samt udvikle og vedligeholde eksisterende stier.

Stier - inspiration til planlægning og forvaltning (pdf 5mb)

Bogen sætter bl.a. fokus på brugergrupper, dialogen med lodsejere, faciliteter, formidling og finansiering af stiprojekter. 

Konference om stier

Fra listen herunder kan du downloade de enkelte oplæg fra konferencen:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I programmet finder du kontaktoplysninger til alle oplægsholderne samt et kort resume af de enkelte oplæg.
 

Hvad er forskellen på stier, ruter og spor?

Stier er færdselsarealer, der er forbeholdt gående, cyklende, ridende eller andre lette trafikanter. Stier kan være befæstet med forskellige belægninger som for eksempel asfalt, stenmel, grus, sand, flis, bark eller slagger.

 

Spor er smalle stier, der tegner sig i landskabet som følge af det slid, som brugen efterlader. Hvis et spor fortrinsvis er etableret til brug for vandrere, kaldes det også en trampesti.

 

En rute er et begreb, der anvendes om en strækning mellem to eller flere punkter. Den består ofte af mange stier. Strækningen skal være fysisk afmærket i terrænet for at falde ind under begrebet rute. Hvis strækningen kun er angivet på et kort, eller i en folder, er det mere korrekt at anvende begrebet ’turforslag’.

vandresti (CLI) 168,102

Inspiration og gode råd

 Vil du have yderligere inspiration og gode råd til at lave en sti eller en rute?

Så bør du læse Friluftsrådets bog om planlægning og forvaltning af stier.

 

Stihåndbog forside (122x164)

 

Kløverstier

Fra august 2010 og 4 år frem vil Friluftsrådet etablere mindst 400 stier fordelt rundt i 100 danske byer. Konceptet, som hedder Kløverstier, vil forene befolkningens muligheder for kultur-, frilufts- og naturoplevelser med  motion og bevægelse. Nordea-fonden og Tips- og Lottomidler til friluftslivet finansierer projektet med 6,5 mio. kr.

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website