FriluftsRådet

Friluftsrådet

Skilte

Når man færdes ude i det åbne land, møder man mange skilte, der i virkeligheden kun viser, at arealet, vejen eller stien er privatejet. Men dette har ingen betydning for, om det er tilladt at færdes der.

forbudsskilt_460,214

Et skilt med det samme udseende og den samme tekst kan være lovlig et sted og ulovligt et andet. Det vil altid bero på en konkret vurdering på stedet.

Man må ikke hindres
Ifølge Naturbeskyttelsesloven er det ulovligt, at en ejer hindrer eller vanskeliggør offentlighedens adgang på steder, hvor lovens bestemmelser har sikret adgang.

I praksis kendes en del eksempler på permanent skiltning, som myndighederne anser som en hindring af offenlighedens færdsel i det åbne land.

I det åbne land kan skiltet "PRIVAT VEJ" efter omstændighederne anses for en hindring af offentlighedens færdsel, medmindre skiltet er lovligt og suppleret med et tydeligt undersklit, hvoraf det fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel.

Lad dig ikke skræmme
Skiltet "Adgang forbudt for uvedkommende" siger jo ikke, at du er uvedkommende. De fleste steder kan du lovligt gå eller cykle videre. Tilsvarende angiver skiltet "PRIVAT" kun ejerform, og ikke hvorvidt din færdsel er lovlig eller ulovlig det pågældende sted.

Lovligt/ulovligt
Kend reglerne for den måde og for den type natur, du færdes på og i. Se i undermenuerne, hvis du er i tvivl. Kun på den måde kan du undgå at blive skræmt væk af ulovlig skiltning.
Oplever du et skilt som en ulovlig hindring for dig og/eller andre, så kan du hente inspiration i:  Hvordan skal du forholde dig, hvis du hindres i at færdes eller opholde dig i naturen?

 

Vejledning om skilte

Vil du vide mere om skiltning, kan du hente "En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen".

Vil du have et lille indtryk af skilteskoven - lovlig/ulovlig, kan du følge dette link "Må man færdes her?".

Vær opmærksom

Du skal altid rette dig efter de anvisninger ejeren giver, uanset om de gives personligt, i form af et skilt eller en fysisk spærring. Mener du, den er ulovlig og til unødig gene, så skal du kontakte kommunen og bede dem om at undersøge forholdet.

Hvis din færden hindres...

...til fods.
Som udgangspunkt må du gå i skove, på stier og veje, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på strande og andre kyststrækninger, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret til fods.

...på cykel.
Som udgangspunkt må du cykle i skove og på veje og stier, men ikke på strande, udyrkede og klitfredede arealer, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret på cykel.

...til hest.
Som udgangspunkt må du ride i skove, på veje og stier, på strande, andre kyststrækninger og på klitfredede arealer, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret til hest.

...ved ophold.
Som udgangspunkt må du opholde dig i skove, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på strande og andre kyststrækninger, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret.

...i andre tilfælde.
Som udgangspunkt må du færdes til fods, på cykel og til hest i naturen med de begrænsninger, som er beskrevet på siderne til fods, på cykel og til hest. Der kan dog opstå særlige situationer, hvor din færden kan blive begrænset på konkrete lokaliteter.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website