FriluftsRådet

Friluftsrådet

Hvis din færden hindres...

På denne og de følgende sider kan du finde vejledning i, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver hindret i at færdes og/eller opholde dig i naturen.

 spærring af markvej, 460, 214

 
Vejledningen bygger på naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen, og på de muligheder og begrænsninger de rummer. 

Udgangspunktet er, at du generelt må færdes i naturen i det åbne land, men at der er nogle indskrænkninger i denne færdsels- og opholdsret.

Har du bred interesse i færdsel og ophold i naturen, kan du se/hente oplysninger samlet "Hvordan skal du forholde dig, hvis du hindres i at færdes eller opholde dig i naturen."

Ulovlig eller lovlig hindring
Lovene for færdsel og ophold i naturen er et kompliceret samspil. Et forbud mod at færdes eller opholde sig et bestemt sted kan være lovligt som følge af bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, Mark- og vejfredsloven eller anden lovgivning - og alligevel være begrænset på grund af særlige restriktioner, for eksempel som følge af en fredningskendelse.
 
Det ville være let, hvis det var hindringens form, der gjorde hindringen ulovlig/lovlig. Det er det ikke. Det er altid såvel naturtypen, ejerform som forholdene på stedet, der er afgørende. Et skilt med den samme tekst kan være lovligt et sted, men ulovligt et andet sted. Tilsvarende kan en spærring med en kæde være lovlig et sted, men ulovlig et andet.
 

Altid en konkret vurdering
Lovgivningen er kompliceret. Man kan ikke generelt sige, hvorvidt en bestemt hindring er ulovlig eller lovlig. Det beror altid på en konkret vurdering, fordi det er forholdene på stedet, der er afgørende

 • Et skilt med den samme tekst kan derfor være lovligt et sted, men ulovligt et andet sted
 • Tilsvarende kan en spærring med en kæde være lovlig et sted, men ulovlig et andet

Et forbud mod at færdes eller opholde sig et bestemt sted kan være lovligt som følge lovgivningen.

Du kan fx ikke på stedet afgøre, om der er tale om militære anlæg (hvor der som udgangspunkt er forbud mod færdsel og ophold), eller om der gælder særlige restriktioner som følge af en fredningskendelse.

Der kan også foreligge fredningskendelser, som tillader almenheden udvidet færdselsret (fx i skovbunden i en privatejet skov).

Hvis du bliver hindret i at færdes eller opholde dig i naturen, skal du kontakte kommunen og bede dem undersøge, om den pågældende hindring er lovlig. Det er den eneste måde at få en afgørelse på.

Skilte med teksten "Privat" er  ikke en oplysning om, at det er lovligt eller ulovligt at færdes. Uden tekst under angiver skiltet kun ejerforholdet.

Når der her skrives naturen, menes der typisk det åbne land uden for byerne, herunder også sommerhusområder. Man kan nemlig ikke umiddelbart sammenligne retten til at færdes i byområder og sommerhusområder.

Når der skrives hindringer, så kan de både være i form af fysiske spærringer (bomme, kæder, store sten, gravede grøfter/huller, pigtråd, hegn m.m.) eller i form af skilte, både officielt udseende og håndskrevne papskilte.

Udgangspunktet er, at du generelt må færdes i naturen, men der er nogle begrænsninger i denne færdselsret.

I sideboksene kan du se, hvor og hvilke begrænsninger og hindringer, der kan indføres i offentlighedens ret til at færdes og opholde sig i natuen. Det kan give dig en idé om, hvorvidt en hindring, du møder i naturen, er lovlig eller ulovlig.

Tips og tricks til din henvendelse til kommunen

 • Vær meget konkret i din henvendelse til kommunen, og bed dem udtrykkeligt om som myndighed at afgøre, hvorvidt hindringen er lovlig
 • Det er ofte fornuftigt at foretage en sådan henvendelse skriftligt, men kommunen er også forpligtet til at agere på en mundtlig henvendelse
 • Oplys hvor og hvornår du er blevet hindret i at færdes eller opholde dig i naturen. Angiv lokaliteten så præcist som muligt. Du kan eventuelt på et kort angive, hvor forbudsskiltet eller spærringen er anbragt 
 • Beskriv, hvordan du er blevet hindret i at færdes eller opholde dig i naturen
 • Vedlæg gerne fotodokumentation (tag fx et billede med din mobiltelefon)
 • Slut af med at bede kommunen om at sende dig en kopi af dens afgørelse
 • Send eventuelt en kopi af din henvendelse til Friluftsrådets lokale kredsformand og formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

Som inspiration er her et eksempel på et brev til en kommune

Konkret aftale
Du kan selvfølgelig også altid kontakte ejeren og forsøge at få en konkret aftale om yderligere rettigheder. Måske kan du aftale, at du gerne må gå i skovbunden eller ride i private skove, selv om de generelle regler ikke tillader dette.

 

Hvis din færden hindres...

...til fods.
Som udgangspunkt må du gå i skove, på stier og veje, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på strande og andre kyststrækninger, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret til fods.

...på cykel.
Som udgangspunkt må du cykle i skove og på veje og stier, men ikke på strande, udyrkede og klitfredede arealer, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret på cykel.

...til hest.
Som udgangspunkt må du ride i skove, på veje og stier, på strande, andre kyststrækninger og på klitfredede arealer, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret til hest.

...ved ophold.
Som udgangspunkt må du opholde dig i skove, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på strande og andre kyststrækninger, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret.

...i andre tilfælde.
Som udgangspunkt må du færdes til fods, på cykel og til hest i naturen med de begrænsninger som er beskrevet på siderne til fods, på cykel og til hest. Der kan dog opstå særlige situationer hvor din færden kan blive begrænset på konkrete lokaliteter.

Skilte

Når man færdes ude i det åbne land, møder man mange skilte, der i virkeligheden kun viser, at arealet, vejen eller stien er privatejet, men som ingen betydning har for om det er tilladt at færdes der.

Til hest

Som udgangspunkt må du ride i skove, på veje og stier, på strande, andre kyststrækninger og på klitfredede arealer, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret til hest.

Ophold

Som udgangspunkt må du opholde dig i skove, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på strande og andre kyststrækninger,men at der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret.

Adgangsregler

Naturstyrelsen har opstillet en adgangsmatrix, der skaber overblik over adgangsbestemmelserne i forhold til både bruger- og naturtyper.

> Adgangsmatrix

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website