FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftspolitik og skove

De danske skove er med 75 mio. besøg om året, det mest populære mål for danskernes fritidsliv. Friluftsrådet arbejder for politiske mål, der sikrer naturoplevelser i skovene for alle.

Skovsti  Foto: Colourbox

Skovene er Danmarks største friluftsressource. Både foreninger, organisationer og den almene borger bruger skovene til at udfolde friluftslivet i. Skoven kan rumme mange friluftsinteresser på samme areal, og inden for samme tid. 

Friluftsrådet har fokus på særligt 3 områder:

 • Adgang: Friluftsrådet vil arbejde for at udvide/sikre mulighederne for flere og bedre oplevelser i de eksisterende skove. 
 • Skovens udformning og indhold: Friluftsrådet vil arbejde for at skabe en rig og varieret skovnatur.
 • Skovenes geografiske fordeling: Friluftsrådet vil arbejde for at skabe mere skov i områder med et særligt rekreativt behov.

Skab bedre adgang i private skove
Reglerne for at færdes som skovgæst i en offentlig skov og i en privat skov er meget forskellige. En af Friluftsrådet væsentligste opgaver er et fortsat arbejde for at give befolkningen bedre adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

Rig natur i skovene
Skovene skal have en rig natur med et varieret dyre- og planteliv, som kan byde på spændende naturoplevelser. Alle typer skov - fra bøgesøljehallen over den tætte granskov og stævningsskoven til den urørte skov - byder på specielle oplevelser. En vekslen mellem de forskellige typer skov har stor betydning for naturoplevelsen.

Planlæg skovrejsningen
I 1989 vedtog Folketinget en målsætning om at fordoble det danske skovareal over en trægeneration.  Friluftsrådet bakker op om denne målsætning. En fordobling af det danske skovareal vil betyde, at 20-25% af Danmark skal være skovdækket. Det vil medføre en markant ændring af landskabet, og derfor er det vigtigt, at der ligger en velovervejet planlægning bag udpegningen af de områder, der tilplantes med skov. Støtte til skovrejsning til private skovejere skal gives på betingelse af, at reglerne for at færdes i offentlige skove glæder i den skov, der er rejses. På den måde optimeres skatteborgernes og samfundets investering mest muligt.

 • Skovrådet

  Friluftsrådet er medlem af Skovrådet, hvor Friluftsrådet arbejder for at få bedre forhold for friluftslivet. Friluftsrådets repræsentant i Skovrådet er Maria Pilgaard map@friluftsraadet.dk

  Læs mere om skovrådet og dets formål her.

Hvad må jeg i skoven

Læs mere om mulighederne for at færdes og opholde sig i skoven. Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for offentlige skove og private skove. 

Færdsel i skoven

Hvis din færden hindres...

...til fods.
Som udgangspunkt må du gå i skove, på stier og veje, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på strande og andre kyststrækninger, men at der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret til fods.

...på cykel.
Som udgangspunkt må du cykle i skove og på veje og stier, men ikke på strande, udyrkede og klitfredede arealer, men at der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret på cykel.

...til hest.
Som udgangspunkt må du ride i skove, på veje og stier, på strande, andre kyststrækninger og på klitfredede arealer, men der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret til hest.

...ved ophold.
Som udgangspunkt må du opholde dig i skove, på udyrkede arealer, på klitfredede arealer samt på strande og andre kyststrækninger,men at der er nogle indskrænkninger i denne færdselsret.

...i andre tilfælde.
Som udgangdpunkt må du færdes færdes til fods, på cykel og til hest i naturen med de begrænsninger som er beskrevet på siderne til fods, på cykel og til hest. Der kan dog opstå særlige situationer hvor din færden kan blive begrænset på konkrete lokaliteter.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website