FriluftsRådet

Friluftsrådet

Om Danske Naturparker

I Danske Naturparker kan du opleve storslået natur og et unikt landskab. Du kan bruge faciliteter, som giver gode friluftsoplevelser og formidler natur, landskab og lokal historie. Du kan få spændende oplevelser af de helt særlige kulturmiljøer og fortidsminder og den lokale kultur og identitet.

Naturpark Mølleåen

Naturpark Mølleåen er et sammenhængende område på 5.000 ha bestående af natur og kulturlandskab tæt på storbyens S-tog. Mølleåen er et område uden større forstyrrende anlæg, hvor man stadig kan opleve naturens stilhed, mangfoldighed og uberørthed. Naturparkens enestående styrke skyldes geologien. I 1942 førte den til stifternes vision om at give hovedstadens befolkningen mulighed for anskuelses-undervisning i isens og vandets bearbejdning af landskabet – samtidig med at der kan ses spor af samspillet mellem menneske og natur fra istidens landskabsdannelse frem til industrialiseringen. 

Læs og se mere om naturparken på deres hjemmeside eller følg dem på deres Facebook.

Mølleåen_Bastruptaarnet _©Foreningen Naturparkens Venner

foto: Foreningen Naturparkens Venner

Naturpark Amager

Naturpark Amager udgør et 3.500 ha stort areal bestående af Amager- og Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab beliggende mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads. Naturparken byder på et væld af forskellige naturtyper og er samtidig et landskab med spændende kulturspor, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv som kulturhistorie. 

Naturpark Amager byder på mange forskellige friluftsfaciliteter, og du kan som besøgende færdes på de vidt forgrenede stisystemer, benytte primitive overnatnings-pladser, badebroer, ridestier, BMX-bane, modelflyvebane, motocrossbane og fugle-tårne, der gør oplevelserne i naturen bedre. Tag desuden et smut forbi Naturcenter Amager eller Kongelundsfortet, som er gode afsæt for spændende naturoplevelser for hele familien.

Se mere om Naturpark Amager på hjemmesiden eller følg naturparken på Facebook.   

Naturpark Amager

Naturpark Åmosen 

Naturpark Åmosen på Vestsjælland strækker sig med sine 8.000 ha fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. Naturparken rummer fortællinger fra hele Danmarkshistorien og masser af naturoplevelser ved Tissø. Der er flere fugletårne i naturparken og mulighed for at opleve havørn, isfugle og traner. Besøg også Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø, hvor der er naturoplevelser for hele familien. Fugledegård ligger i øvrigt på vandre- eller cykelruten Sjællandsleden.

Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker. Se mere om Naturpark Åmosen på hjemmesiden eller følg Naturpark Åmosen på Facebook

åmosen  

Naturpark Lillbælt 

Naturpark Lillebælt strækker sig ind over Fredericia kommune fra spidsen af Trelde Næs og ned gennem Kolding kommune til Hejlsminde Nor og over Lillebælt til Middelfart kommune til Wedellsborg og hele vejen op langs vandet til Båring Vig. I alt spænder naturparken over 36.950 ha. 

Kystlinjen er bugtet og præget dels af den bugtede Bårring Vig dels af det smalle bælt og af halvøerne ud i Lillebælt, og der er mange muligheder for at dyrke maritimt friluftsliv. Områdets enestående kombination af et  unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi er et besøg værd.

Se mere om Naturpark Lillebælt eller følg naturparken på Facebook.

Lillebælt Sten B. Frandsen, Kolding kommune

Naturpark Maribosøerne

Naturpark Maribosøerne på Lolland er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1.140 hektar vandspejl. De fire søer Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø, er omkranset af store skov- og moseområder samt dyrkede marker. Herregårdene Søholt, Ulriksdal og Engestofte, tæt ved søerne, har med deres store skovarealer, enge og relativt store områder af ubebygget agerland sat deres præg på søernes omgivelser, så landskabet i dag er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og landbrugsland midt i det lollandske kulturlandskab. I alt udgør naturparken 4.352 ha. 

Naturpark Maribosøerne byder på store friluftsoplevelser både til lands og til vands. Kano og kajaksejlads på Søndersø kan være helt fantastiske oplevelser, ligesom der er masser af korte eller længere vandreture i området og skovene omkring søerne.

Se mere om Naturpark Maribosøerne på hjemmesiden eller følg naturparken på Facebook.

Maribosøerne_badebro

Naturpark Nakskov Fjord

På det flade Vestlolland ligger længst mod vest en 12 km dyb fjord med hele ti store og små øer samt en 7,5 km lang krumodde kaldet Albuen yderst. Fjorden er for det meste omkranset af 4 meter høje stormflodsdiger og dyrket landbrugsjord. I alt strækker naturparken sig over 5.500 ha.

Naturpark Nakskov Fjord byder på store og små oplevelser og gemmer f.eks. også på fortællingen om et omfattende landindvindingsprojekt efter stormfloden i 1872 med bygning af diger, der indlemmede en række småøer. Fortællingen om det ”For-svundne Ørige” opleves bedst på cykel fra Nakskov til Albuen. 

Se mere om Naturpark Nakskov Fjord på deres hjemmeside eller følg naturparken på Facebook.

Billede

Naturpark Randers Fjord 

Randers Fjord er med sine 28 km Danmarks længste flodmunding for Danmarks længste å, Gudenåen. Naturparken strækker sig over hele 29.250 ha. og Randers Fjord er kendt som et godt fiskevand efter bl.a. sild, aborre, ål, havørred, helt og laks. Der er deusden også fugletårne, vandreruter og sejlads-muligheder ved fjorden. 

Se mere om naturoplevelserne i Pilot-naturpark Randers Fjord eller følg naturparken på Facebook.

radners fjord sejlads

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet strækker sig som et 9 kilometer bredt bælte langs kysten mellem Blåvandshuk og Nymindegab og udgør et 22.500 hektar stort areal. Med sin særlige egnskarakteristiske natur præget af klitlandskaber, heder, kystnære søer og et rigt fugleliv, udgør Naturpark Vesterhavet et enestående naturområde.

I naturparken finder du den genskabte Filsø, som har flere fugletårne placeret langs søbredden.  Fra fugletårnene er der en dejlig udsigt over søen og mulighed for at se på det rige dyre- og fugleliv i området.  Besøg også det smukke Blåvandshuk Fyr, som byder på en formidabel udsigt over Horns Rev og verdens største havvindmøllepark.

Naturpark Vesterhavet er Jyllands første naturområde til at modtage Friluftsrådets kvalitetsmærke ”Danske Naturparker”. Se mere om Naturpark Vesterhavet på hjemmesiden eller følg Naturpark Vesterhavet på Facebook

Naturpark Vesterhavet_landskab

Pilot-naturpark Christiansø

Den nye naturpark øst for Bornholm er noget helt særligt, den er meget lille. Den består af 1.256 ha, heraf er blot 35 ha land. Den nye Naturpark består af de to små beboede klippeøer Christiansø og Frederiksø. Resten er ubeboede klippeøer og skær: Græsholmene, Tat, Østerskær m.fl., samt  vand. Dyrelivet er rigt, og byder bl.a. på sæler og lomvier.

Noget andet, der er specielt ved den nye naturpark, er, at den ikke hører ind under en kommune og derfor heller ikke har en borgmester, en kommunalbestyrelse eller en kommuneplan. Området hører under Forsvarsministeriet. Pilotnaturpark Christiansø forankres således til Forsvarsministeriets Klima- og Energistrategi 2012-2015, der iværksætter projektet Grøn Christiansø.

Se mere om Pilot-naturpark Christiansø på deres hjemmeside.

 Christiansø lomvier

Pilot-naturpark Nissum Fjord

På opfordring fra Nissum Fjord Netværket har Lemvig og Holstebro Kommuner ansøgt Friluftsrådet om et pilotprojekt Naturpark Nissum Fjord, og i maj 2016 blev ansøgning-en godkendt. Pilot-naturparken strækker sig over 24.500 ha.

Det er målet, at Naturparken med tiden vil blive en helt central attraktion i Geopark Vestjylland, som er et samarbejde mellem Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner og lokale, frivillige ildsjæle. Mærkningen som naturpark skal være løftestangen for yderligere at fremme lokalt samarbejde og initiativ, og det skal bidrage til at skabe attraktive landsbyer og landdistrikter omgivet af smuk natur rundt om Nissum Fjord.

Se og læs mere om pilot-naturparken deres hjemmeside eller følg naturparken på Facebook

 Nissum Fjord på hjemmesiden

Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for sammenhængende naturområder. Danske Naturparker skal forbedre naturen og folks muligheder for at dyrke friluftsliv. De skal formidle områdets enestående natur og skabe lokal identitet og nye muligheder for erhverv og bæredygtig turisme.

 

Kort over Danske Naturparker

Her kan du se hvor de Danske Naturparker ligger.

         07.02.2018

Pilotparkernes område er endnu ikke fastlagt, og der tages forbehold for ændringer. Den endelige afgrænsning bliver fastlagt og vedtaget sammen med naturpark-planen, hvor borgere, lodsejere mv. vil blive inddraget i processen.

Kontakt

Sven-Åge Westphalen

Projektleder Danske Naturparker

Tlf. 42 91 52 88

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website