FriluftsRådet

Friluftsrådet

Søg støtte til aktive ældre i naturen

Er du glad for natur og friluftsliv? Vil du gerne gøre noget godt for naturen? Vil du give frilufts- og naturoplevelser til andre? Er du 60+ og aktiv i en af Friluftsrådets medlemsorganisationer?

Så kan du søge om støtte til små eller store aktiviteter. Hvert projekt kan støttes med op til 70.000 kr. Der er mulighed for 100% finansiering.

Hvem kan søge?

Ansøger skal være en af Friluftsrådets medlemsorganisationer, en lokalafdeling af en af Friluftsrådets medlemsorganisationer eller en selvstændig forening tilknyttet en af Friluftsrådets medlemsorganisationer i hvis regi, aktiviteten foregår. Se liste over medlemsorganisationer.

En bevilling gives i anerkendelse af navngivne ældres særlig aktive indsats. Bevillingen gives til dækning af udgifter forbundet med aktiviteter. De ældre skal være minimum 60 år og mindst én af de særligt aktive ældre skal være ude af erhverv (pensioneret, førtidspensioneret eller på efterløn). Der skal være tale om ældre fortrinsvis i Danmark bosiddende personer.

Hvad kan der søges om?

Der gives støtte til aktive ældres aktiviteter i Friluftsrådets 85 medlemsorganisationer inden for naturbeskyttelse og friluftsliv i Danmark. Formålet er at støtte og anerkende særligt aktive ældres frivillige indsats for, at naturen beskyttes og anvendes respektfuldt.

Der kan gives støtte til aktiviteter inden for disse to temaer:

 • Flere natur- og friluftsoplevelser og viden om naturen

Eksempelvis:

  • Aktiviteter, der giver bedre rammer og vilkår for et fortsat aktivt friluftsliv og oplevelser i og med naturen
  • Aktiviteter, der inddrager (ældre) borgere, der ikke på forhånd er aktive friluftsudøvere
  • Samarbejde med dagtilbud og skoler eller udsatte grupper om forløb og aktiviteter i naturen

 

 • Mere og bedre natur i Danmark; en natur der er rig på arter og oplevelsesmuligheder

Eksempelvis:

  • Frivillig naturpleje (bekæmpelse af invasive arter, pleje af vandløb, affaldsindsamling, høslet, kogræsserlaug etc.)
  • Skovrejsning, træplantning, frugtlunde, byhaver, mv.
  • Markvildtlaug til forbedring af naturindholdet på landbrugsarealer
  • Opsætning af fuglekasser, insekthoteller, biavl
  • Indsamling og formidling af naturdata, f.eks. bioblitz-arrangementer


Aktiviteterne skal være af almennyttig karakter og må ikke være omfattet af offentlig lovpligtig drift. Målgruppen kan være den ansøgende forenings egne medlemmer, andre ældre eller andre borgere i Danmark.

Hvert projekt kan støttes med op til 70.000 kr. Der kan gives støtte til udgifter, der er nødvendige for aktiviteternes gennemførelse – dog ikke løn/honorar til de aktive ældre.

Der kan kun søges om støtte til ét projekt gennemført af de samme aktive ældre. Et projekt kan bestå af flere aktiviteter, der ses som en samlet indsats.

Der stilles ikke krav om, men der må gerne være egenfinansiering eller medfinansiering fra anden side.

Se tidligere støttede projekter.

Hvad lægges der vægt på?

Ansøgningerne behandles individuelt og ud fra en vurdering af følgende:

 • I hvor høj grad bidrager projektet til flere natur- og friluftsoplevelser og/eller mere og bedre natur i Danmark?
 • I hvor høj grad bidrager projektet til et aktivt natur- og fritidsliv for en bredere kreds af ældre eller andre grupper?
 • Omfanget af de aktive ældres frivillige indsats i projektet
 • Hvor mange vil få glæde af aktiviteterne?
 • Indsatsens varighed og længerevarende effekt

Hvad støttes ikke?

Det er ikke muligt at søge til:

 • Løn og honorar til den/de aktive ældre
 • Aktiviteter, der må betragtes som en driftsopgave for en kommune eller ansøger/foreningen selv
 • Aktiviteter til gavn udelukkende for ansøger selv på grund af en personlig eller privat karakter (f.eks. personligt udstyr)
 • Isolerede oplevelsesarrangementer eller eventprægede aktiviteter, herunder årligt tilbagevendende begivenheder, der må betragtes som drift
 • Udgifter, der er afholdt, inden ansøgningen er modtaget

Hvornår og hvordan søger man?

Ansøgningsfristen er 1. juni 2017. Man søger via ansøgningsskemaet, som åbnes ved at klikke her.

Inden skemaet udfyldes, er det en god idé at se det igennem, så du sikrer dig, at du har indsamlet de nødvendige informationer. Til forberedelse af ansøgningen kan du benytte dette skema (word).

Hvornår kan man forvente svar?

Alle ansøgninger modtaget senest den 1. juni 2017 vil blive behandlet efter fristens udløb. Ansøgere vil blive kontaktet senest seks uger efter ansøgningsfristen den 1. juni 2017.

Hvornår udbetales bevillingen?

Bevillinger udbetales, når aktiviteterne er afsluttet, og samtlige udgifter er afholdt af ansøger. Det er muligt at opnå acontoudbetaling, dog ikke det fulde bevilgede beløb. En bevilling bør søges udbetalt inden et år fra bevillingsdatoen.

Bevillinger udbetales fra VELUX FONDEN direkte til ansøger. Bevillinger udbetales ikke til privatpersoner.

Læs mere om udbetaling af støtte.

Ansøgningsskema

Der søges om støtte ved at udfylde ansøgningsskemaet, som åbnes her.

 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2017

Har du spørgsmål? Så kontakt

Rikke Damm

Tlf. 24 52 60 89

rda@friluftsraadet.dk

 

Sven-Åge Westphalen

Tlf. 42 91 52 88

swe@friluftsraadet.dk

Fakta

VELUX FONDEN har afsat 1,5 millioner kroner til uddeling i 2017.

 

Støtteordningen administreres af Friluftsrådet.

Støttede projekter

Se oversigt over tidligere bevillinger:

 

 

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website